Artikel

Fransk 1.-5. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand for elever i nødpasning

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne, for de elever der møder ind til nødpasning.

I denne artikel findes inspiration og ideer til udendørs undervisning i fransk, der tager afsæt i fagets kompetenceområder og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De fleste aktiviteter lægger op til, at der repeteres ordforråd og indholdsstof fra tidligere gennemgåede områder.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Når undervisningen af eleverne finder sted udendørs og dermed ude af de vante rammer i klasselokalet, er det nødvendigt at tage højde for de lokale forhold, når aktiviteterne planlægges. Nedenstående aktiviteter skal derfor ses som idéer, der kan tilpasses de konkrete forhold.

I den udendørs franskundervisning er det oplagt at arbejde med konkrete fysiske genstande fra de udendørs omgivelser, der er adgang til. Undervisning udendørs kan være en oplagt mulighed for at lade eleverne arbejde med i forvejen kendt ordforråd i nye situationer.  Det kan ske ved, at eleverne finder og tegner/tager billeder af konkrete genstande, hvorved både genstandens navn (navneord) og karakteristika (tillægsord) kan repeteres.

Udendørs undervisning kan kræve en anden organisering og ledelse af klasserummet end sædvanligt. I franskundervisningen er det vigtigt, at eleverne i starten af lektionen stilladseres med det ordforråd, de skal bruge, og at de får en kort og præcis introduktion til opgaven, så de kan løse den så selvstændigt som muligt.

Udendørs undervisning udfordrer og udvider det rum, der undervises i. Det er ikke er muligt at planlægge alt, hvad der sker, og det stiller øgede krav til læreren som refleksiv praktiker.

Følgende overvejelser kan indgå i tilrettelæggelsen af udendørs franskundervisning:

 • Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?
 • Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

De to spørgsmål udfoldes i de følgende afsnit.

 

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?

Det er vigtigt at vælge aktiviteter, der fordrer eller muliggør sproglig aktivitet. Selvom en leg måske kan gennemføres uden ord, kan eleverne bruge franske ord undervejs. I stilladseringen, hvor eleverne klædes på med det rette ordforråd, kan læreren eksempelvis vise dem en instruktionsvideo eller give dem et hjælpeark med en oversigt over nyttige chunks (flerordsfraser) og sætninger, som kan gennemgås i fællesskab.

 

Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

Det er en god idé med en fast struktur for samarbejdsrelationer i klassen. Lad eksempelvis eleverne have faste læringsmakkere. Det skal i den forbindelse være veldefineret, hvad læringsmakkerens opgave består af, for eksempel at hjælpe med at indsamle ord, skrive noter eller indtale lydoptagelser.

Det kan anbefales at have faste rutiner for fransktimerne og begynde hver lektion med eksempelvis at tale om vejret. Eleverne kan på denne måde aktivere deres ordforråd om la météo, la nature og l’heure.

 

Inspiration til udendørs aktiviteter i fransk på mellemtrinnet

Herunder gennemgås forskellige konkrete ideer til indholdet i den udendørs undervisning.

 

Mundtlige aktiviteter

Herunder beskrives ideer til mundtlige aktiviteter.

Mon numéro de portable
I CL-strukturen ”Fang en makker” kan eleverne træne tallene ved at udveksle mobilnumre. Læreren kan udarbejde et ark med dialogtekst og kolonner til navne og mobilnumre, som eleverne skal bruge i aktiviteten.

Eksempel på dialogtekst:

 • A: ”Quel est ton numéro de portable?”?
 • B: ”Mon numéro est……………..”
 • B: ”Et quel est ton numéro de portable?”
 • A: ”Mon numéro est……………..”

Eleverne kan skrive deres eget mobilnummer på arket og øve sig på at sige det. I CL-strukturen ”Fang en makker” går de derefter rundt med arket og spørger for eksempel tre kammerater om deres numre og noterer navn og nummer på arket.

 

Spørg og svar: ”Ma famille”
I CL-strukturen ”Dobbeltcirkler” kan eleverne udendørs træne gode vendinger i relation til et aktuelt tema. Eleverne kan arbejde med et enkelt spørgsmål ad gangen, for eksempel: ”Comment s’appelle ta mère”? ” Comment s’appellent tes grands-parents”?

Det er vigtigt at eleverne træner både spørgsmåls- og svarmuligheder, inden aktiviteten sættes i gang. Det kan være nyttigt at lære eleverne udtrykket:”Je n’ai pas de grand-mère/frère”.

 • Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum.
  Den anden halvdel af eleverne danner en cirkel udenom, således at hver elev med god afstand stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen.
 • Læreren sætter i gang. Elev A spørger, og elev B svarer - og omvendt. 
 • Læreren giver signal til, at parterne afslutter samtalen, og ydercirklen rykker en plads til højre.
 • Eleverne samtaler med en ny partner.
 • Læreren afslutter og en ny runde kan eventuelt sættes i gang.

 

Skattejagt
I denne aktivitet kan eleverne få udleveret et afkrydsningsskema eller en bingoplade med franske ord, de skal ud og finde og enten krydse af på skemaet eller fotografere. Fokus kan være at finde substantiver og adjektiver, således at eleverne både finder konkrete ting som et blad eller en fjer og ting, der kan beskrives, eksempelvis noget grønt og noget blødt. Efterfølgende kan eleverne mundtligt præsentere det, de har fundet.

 

Kongens efterfølger med verber
Eleverne skal i denne aktivitet stå i en kreds med god plads mellem hver elev. Den første elev kan sige et verbum, eksempelvis nager, og gøre en bevægelse, der passer til. Resten af klassen kan så gentage ordet og lave bevægelsen, indtil den næste elev byder ind med et nyt verbum. Efterfølgende kan eleverne i mindre gruppe mime, hvad de godt kan lide at lave, og gruppen kan gætte bevægelsen ved at sige det rigtige franske verbum.

 

“Jacques a dit”
Aktiviteten svarer til legen "Simon siger". I denne aktivitet skal en elev være "Jacques". Resten af eleverne skal gøre alt, hvad der bliver sagt, når Jacques siger sætningen: "Jacques a dit touchez le nez!” Bliver der ikke sagt "Jacques a dit…." før aktiviteten, skal man ikke gøre noget. Hvis eleverne kommer til at følge ordren, uden at der er sagt "Jacques a dit......", går de ud af legen indtil næste omgang. Sidste elev tilbage er den nye Jacques. Læreren kan med fordel gennemgå de forskellige kommandoer inden aktiviteten, for eksempel: “Levez la jambe”, “levez le bras”, “ouvrez la bouche”, “fermez les yeux” etc….

 

“Une promenade”: Walk and talk
I grupper med to eller tre elever kan der laves små gåture. Aftal eventuelt en rute, eller lad eleverne sætte stopuret på deres telefon til 15 minutter. Når tiden er gået skal de være tilbage til udgangspunktet.

 

Compter/tæl skridt
Eleverne kan også øve tal i grupper med to eller tre elever. Mens eleverne går, kan de tælle deres skridt op til 100. Første elev siger “un”, anden elev siger “deux”, tredje (eller første) elev siger “trois” og så videre. Når eleverne kommer til 100, kan de bytte roller, så det er den anden elev, der begynder at tælle.

 

Nævn hvad du ser
Mens eleverne går en lille tur, kan de betegne alle de ting, de ser, som de kender ordene på. Inden eleverne sendes ud på gåturen, kan det anbefales at repetere følgende udtryk sammen med eleverne: Une maison, une fenêtre, une voiture, une poubelle, un papier. Udtrykkene afhænger naturligvis af, hvilket miljø eleverne befinder sig i.

 

Se présenter
Mens eleverne går en lille tur, kan de præsentere sig for hinanden. Inden eleverne sendes ud på gåturen kan det anbefales at repetere følgende udtryk: “Je m’appelle”, “J’ai X ans”, J’habite……” J’ai X frères et X sæurs”, “Ils s’appellent….”, Ma mère s’appelle…….”, “Mon chat/chien/oiseau s’apelle”, ”J’aime/Je n’aime pas...”.

 

Mes loisirs
Mens eleverne går en lille tur, kan de fortælle om deres fritidsinteresser. Inden eleverne sendes ud på gåturen kan det anbefales at repetere følgende udtryk: “J’aime faire/jouer…….”, “Je joue au foot/tennis/…..”Je fais du cheval”, “Je joue à l’ordinateur”, “Je fais la gymnastique……”, À la maison je fais la vaisselle/range ma chambre…….,”J’aime”, Je n’aime pas...”.

 

Humeur bingo
På skoleidræt.dk: ”Sæt skolen i bevægelse” kan der downloades plader og brikker til “humørbingo” (fransk, tysk, engelsk): 

 

Petanque - Kulturel aktivitet
Lad eventuelt eleverne spille petanque og fortæl om, at spillet især spilles i Sydfrankrig, at der er mange ældre mænd, der spiller det, men at det også er et konkurrencespil, som toptrænede idrætsudøvere spiller. Til turneringer i Frankrig kan der deltage flere tusind tilmeldte hold. Kælenavnet for spillet er ”boules” (kugler), og den lille kugle hedder ”le cochonnet” (=grisen).

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal hvert barn have sit eget sæt kugler. Hver gang en ny runde af spillet påbegyndes, spritter læreren ”le cochonnet” af, inden den kastes.

 

Skriftlige aktiviteter

Herunder beskrives ideer til skriftlige aktiviteter.

Ordstafet
Denne aktivitet kan have fokus på ordforrådet fra et kendt tema. Det kan være temaer som farver, tidsangivelser (ugedage, måneder, årstider), dyrenavne eller møbler. Eleverne kan inddeles i mindre hold, og et A3 ark til hvert hold kan sættes op på en væg i skolegården. 

 • Holdene stiller sig i hver sin række bag en linje med god afstand til hinanden og med så lang afstand som muligt til A3-arket.
 • På lærerens signal løber første elev op til arket og skriver første ord med sit eget skriveredskab.
 • Eleven løber herefter tilbage over linjen, og anden elev må nu løbe op til holdets ark, mens den første elev stiller sig bagest i rækken.
 • Stafetten fortsætter i eksempelvis fem minutter, og det hold, der har flest ord på arket, har vundet.

 

Beskriv ting i området
Eleverne kan tage fotos af ting udenfor. Det kan være et blad, en bille eller en gynge. Derefter kan eleverne skrive ord eller sætninger til billederne.

 

Ecrire un poême: Un acrostiche 
Et Akrostichon-digt er et digt, hvor hver linje begynder med et bogstav fra et bestemt ord.

Eleverne kan  skrive et lille digt ud fra et skoleord, som de selv vælger. De kan skrive små sætninger ud fra hvert bogstav eller nøjes med enkelte ord, eksempelvis:

 • Ecole 
 • Cartable
 • Odeur
 • Lire
 • Ecrire

Digtet kan også skrives med elevernes navne som skabelon, eventuelt med kridt i skolegården.

 

Ordjagt i skoven: Chasse aux mots dans le fôret
Som optakt til denne aktivitet, kan læreren forberede eleverne på, at de skal på ordjagt i skoven. Øvelsen kan også laves på stranden eller i byen, men med et andet ordforråd. Eleverne skal have notesbøger med til at indsamle ord og lave mindmaps i. Aktiviteten kan gennemføres, som det er beskrevet herunder:

 • Tal med eleverne på fransk om skoven og præsenter gerne nye ord. Vis eventuelt eleverne, hvordan de bruger ordbog og mobiltelefoner til at finde nye ord, når de støder på noget, de ikke kender.
 • Klassen kan sammen se på et mindmap over “un arbre” og de ord, der relaterer sig til hovedordet “un arbre. Det kan være: le tronc-une branche-une feuille- des racines-la cime-l’écorce-un rameau-un gland. Gør gerne eleverne opmærksomme på, at “hovedordet“ kan relatere sig til mange ord.
 • Eleverne kan nu gå rundt i skoven med notesbøger og telefoner i små grupper. Grupperne skal indsamle så mange ord som muligt. Når grupperne laves, skal der tages hensyn til, at der skal være mindst en elev i hver gruppe med internet på telefonen.
 • Efter ca. 30 minutter kan alle igen samles på mødestedet, og der kan samles op på ord og følges op på spørgsmål.
 • Derpå kan hver gruppe vælge et ord og ved hjælp af ordbogen lave et mindmap i deres notesbog.
 • Eleverne kan efterfølgende samles i små rundkredse, hvor de præsenterer deres mindmap for hinanden på dansk og på fransk.

 

Une forêt de rêve
Der kan sættes fokus på en drømmerejse til de franske skove - og en tur ud i de danske: Find forløbet på Skoven i skolen.

 

Visages drôles - Tegneaktivitet
I denne aktivitet kan eleverne tegne ovaler i skolegården og udfylde ovalerne med øjne, næse og mund. Der kan så tales om ansigtsudtryk og følelser. Inden aktiviteten sættes i gang, kan der med fordel gennemgås følgende udtryk: heureux/heureuse, triste, impatient (e), furieux/furieuse, terrifié(e), maussade.

Eleverne kan til selve aktiviteten indeles i makkerpar, hvor den ene kan tegne et ansigtsudtryk. Den anden kan gætte ved at sige: “Le visage est maussade?” Aktiviteten kan udvides med ordforråd om ”le corps”, hvis eleverne får til opgave at tegne arme, ben med mere.

Siden er opdateret 08. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.