Artikel

Engelsk 1.-4. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

Der er forskellige muligheder for at flytte undervisningen udendørs og samtidig tage udgangspunkt i fagets tre kompetenceområder mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund. I denne artikel findes inspiration og ideer til undervisning i engelsk, der tager afsæt i fagets kompetenceområder og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Når undervisningen finder sted udendørs og dermed ude af de vante rammer i klasselokalet, er det vigtigt at tage højde for de lokale forhold i planlægningen af aktiviteterne. I den udendørs engelskundervisning er det oplagt at arbejde med konkrete fysiske genstande fra de udendørs omgivelser, der er adgang til.

Undervisning udendørs kan også være en oplagt mulighed for at lade eleverne arbejde med i forvejen kendte faglige elementer i nye situationer. Eksempelvis kan eleverne indtale allerede kendt ordforråd på telefoner eller tablets eller skrive ord eller fraser ned fra det ordforråd, der arbejdes med. Udendørs undervisning kræver en anden organisering og ledelse af klasserummet end sædvanligt, og det er vigtigt at tilrettelægge engelskundervisningen med fokus på det auditive, så eleverne har mulighed for at høre det aktuelle ordforråd undervejs i lærerens forklaring.      

Udendørs undervisning udfordrer og udvider det rum, der undervises i. Det er ikke er muligt at planlægge alt, hvad der skal (og kan) ske, og det stiller øgede krav til læreren som refleksiv praktiker.

Følgende overvejelser kan indgå i tilrettelæggelsen af udendørs engelskundervisning:

 • Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?
 • Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

De to spørgsmål udfoldes i de følgende afsnit.

 

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?

Udover at vælge aktiviteter, der i sig selv fordrer sproglig aktivitet, er det en god idé at lade eleverne optage korte instruktionsvideoer, hvor de forklarer en leg eller aktivitet. Dette kræver et solidt stilladseringsarbejde, hvor eleverne klædes på med det rette ordforråd, for eksempel: 

 • Introducér eleverne for relevant ordforråd ved at vise dem et eksempel på en instruktionsvideo.
 • Giv eleverne et hjælpeark med en oversigt over nyttige chunks og sætninger og gennemgå dette i fællesskab med eleverne.

Et af vilkårene i optagelsen af instruktionsvideoer er mange sproglige gentagelser, hvilket er en sidegevinst for elevernes sprogtilegnelse.

 

Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

Det er en god idé med en fast struktur for samarbejdsrelationer i klassen. Lad eksempelvis eleverne have faste læringsmakkere. Det skal i den forbindelse være veldefineret, hvad læringsmakkerens opgave består af, for eksempel at hjælpe med at indsamle ord, skrive noter eller indtale lydoptagelser.

Det kan anbefales at have faste rutiner for engelsktimerne og begynde hver engelsklektion med eksempelvis at tale om vejret. Eleverne kan på denne måde aktivere deres ordforråd om the weather, nature og time of the day.

 

Aktiviteter til udendørs engelskundervisning i indskoling og på mellemtrin

Herunder gennemgås forskellige konkrete ideer til indholdet i den udendørs undervisning.

Scavenger hunt
Eleverne får udleveret et afkrydsningsskema indeholdende en oversigt over, hvad de skal ud og finde. Fokus kan være at finde substantiver og adjektiver, således at eleverne finder konkrete ting, eksempelvis et blad, en fjer, noget grønt og noget brunt. Fokus kan også være på præpositioner, hvor eleverne bliver bedt om at tage fotos af en klassekammerat, der for eksempel står foran noget, bag ved noget, inden i noget eller under noget.

Eleverne kan præsentere deres fotos for en gruppe klassekammerater og anvende i deres præsentation præpositionerne.
 

Mobile bingo
Eleverne får udleveret bingoplader med ord som football, grass, stone, jump, purple med videre. Parvis skal eleverne så med mobiltelefoner tage fotos af de genstande, handlinger eller begreber, der nævnes på bingopladen. Det gælder om at få fotos af alle ordene på bingopladen.

Udvid eventuelt opgaven med, at eleverne skal skrive to sætninger med nogle af ordene fra bingopladen.
 

Bingo
Spil bingo med det aktuelle ordforråd, der i forvejen arbejdes med i klassen.
 

Playground games
Ved at introducere eleverne til traditionelle britiske lege, indgår de i et kulturmøde og gives mulighed for et globalt udsyn. Udover at legene er motiverende for eleverne, bidrager de også med en sproglig kontekst, der er ”autentisk” i den forstand, at legen skaber sin egen verden for en stund. Så længe legen varer, erstatter legen den ydre virkelighed.

Hvis der ikke er direkte sproglige ytringer involveret i legen, kan eleverne sætte ord på deres handlinger i legen. Når de for eksempel leger Hopscotch anvendes ord som shooter, turn, player, square, feet og turn around.

Legene skaber rammer for meningsfulde gentagelser af sproget og sikrer, at eleverne interagerer med hinanden, og denne interaktion foregår blandt andet via sproget.

 

Flere ideer til udendørs lege

Følgende lege kan med fordel leges udendørs. Legenes regler forklares i de enkelte links:  

 

Writing activities
To ideer til skriveaktiviteter:

 • Tag fotos af eksempelvis et blad, en bille eller en gynge og skriv ord, sætninger eller lav små tekster til billederne.
 • Skriv ord på små genstande som grene, blomster eller sten og lad eleverne danne sætninger med ordene.

 

Ideer til bevægelseslege

 • Beanbag Races
  Eleverne deles i hold, der skal fragte en genstand som en sten eller en gren fra et punkt til et andet. Eleverne skal fragte genstanden  på forskellig vis hver gang:
  - Pass the X while singing a song
  - Pass the X while counting to ten
  - Pass the X by balancing it on the head
  - Pass the X through the legs
  - Pass the X over the shoulder
  - Pass the X with right or left hand only

  Bed eleverne finde på flere varianter.

   

 • Shadow Tag
  Denne leg er en variant af tik, hvor man bliver taget, ved at fangeren træder på ens skygge.

   

 • Disco Workout
  Her skal eleverne lytte til musikken og udføre handlinger som: stand up, sit down, hands up, hands down, bow, clap, cheer.

   

 • Freeze Dance
  Eleverne skal bevæge sig, mens musikken spiller og “freeze”, når musikken standser. Læreren eller en udvalgt elev giver ordrer om, hvordan de andre skal bevæge sig, eksempelvis: Jump on one leg - freeze, play like a rock star - freeze, walk like a monster - freeze, box like a boxer - freeze

 

Tegneaktiviteter

 • Funny Faces
  I denne aktivitet kan der tegnes ovaler i skolegården, og eleverne kan udfylde ovalerne med øjne, næse og mund og tal om ansigtsudtryk og følelser. Aktiviteten kan udvides med ordforråd om ”the body”, hvor eleverne får til opgave at tegne arme, ben med mere.

   

 • Monsters
  Eleverne kan tegne monstre i skolegården, give dem navne, lave familier af monstre, digte historier om monstre og inddrage det ordforråd, de allerede kender samt tilføje nye ord. Det er relevant at inddrage ordforråd om for eksempel the face, the body, family og home.

  Lad eventuelt eleverne præsentere deres monstre og fortælle historier om monstrene for hinanden.

 

Engelskundervisning indendørs på nye måder

Undervisningen skal i videst muligt omfang foregå udenfor. Læreren bør overveje, hvordan undervisningen kan gennemføres indendørs inden for rammerne af de sundhedsfaglige anbefalinger, hvis vejret ikke tillader undervisning ude.

Undervisning inde vil rumme en række praktiske udfordringer, som skal løses på hver skole og i hver klasse afhængig af lokaler til rådighed og klassens størrelse. Eleverne vil opleve at blive undervist i rammer, der er anderledes end hvad de er vant til. Lærerens didaktiske overvejelser bør foretages i dette lys, så eleverne får en tryg, god og lærerig skolehverdag.

Kommunikation er vigtig i engelskundervisningen og på de yngste klassetrin vægtes mundtligheden, herunder masser af sproglig repetition. Der kan med fordel arbejdes med lyttefærdigheder ved at benytte ”listen and do” aktiviteter, hvor eleverne for ekempel farvelægger en tegning efter lærerens instruktioner, leger Simon Says eller lytter til lærerens fortælling eller højtlæsning.

På mellemtrinnet kan eleverne læse tekster og se film og tv-udsendelser på engelsk, som de efterfølgende laver skriftlige anmeldelser af. Alternativt kan eleverne optage deres anmeldelser på film, der efterfølgende præsenteres for de andre elever.

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.