Forløb

7.-8. klasse: Kaugummiblase

Dette forløb lægger op til, at eleverne arbejder i et task-baseret skriveforløb, som tager afsæt i kortfilmen Kaugummiblase.  

Forløbet er henvendt til undervisningen i tysk i 7.-8. klasse.

Forventet tidsforbrug: 6-8 lektioner.

 

 

Kortfilmens tema har fokus på venskab og teenageliv. Eleverne skal forestille sig at kommunikere på Messenger, både undervejs i filmen med hovedpersonen Emma og også efterfølgende i rollen som den anden hovedperson, Lasse.

 

Mål med forløbet

I forløbet er der primært fokus på kompetenceområdet skriftlig kommunikation. Eleverne skal arbejde med kortfilmen gennem en task-baseret tilgang med før-, under- og efteraktiviteter. De skal derigennem tilegne sig relevante ord og chunks inden for temaet Jung Sein, så de kan kommunikere skriftligt i et forståeligt sprog i en autentisk situation.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Forløbet tænkes gennemført på en virtuel samarbejdsplatform.

Kortfilmen ”Kaugummiblase” findes på CFU. Forløbet kræver, at eleverne har adgang.

Du kan med fordel overveje, hvordan organiseringen i forløbet kan tilpasses din elevgruppe. Eksempelvis kan eleverne samarbejde om arbejdet med ord og chunks, forståelsesspørgsmål og eventuelt også skriveskabelonen. Efterfølgende kan de individuelt besvare de to skriveopgaver, der er i dette forløb. Eleverne kan samarbejde i makkerpar eller mindre grupper. Du kan overveje at lade makkerparrene/grupperne dele et dokument med dig, således at du løbende kan følge med i deres arbejde.

Se filmen Kaugummiblase på mitCFU

 

Forløb

Forløbet er inddelt i tre faser.

I forbindelse med en fælles opstart i det virtuelle møderum kan du gruppere eleverne og forklare dem, at arbejdet med kortfilmen Kaugummiblase er inddelt i tre dele, hvor de skal arbejde med:

1)  Filmplakat og forforståelse.

2)  Første del af kortfilmen (lære ord og chunks, besvare spørgsmål til indhold og skrive en besked).

3)  Anden del af kortfilmen (lære ord og chunks, besvare spørgsmål til indhold og skrive en lidt længere tekst.

 

Fase 1: Filmplakat og forforståelse

Som overordnet indgang til forløbet kan eleverne arbejde med forforståelse ud fra filmplakaten (se ideer til opgaver i bilagets første afsnit). Du kan vælge at præsentere opgaven for alle elever i det virtuelle møderum, så alle hører eventuelle opklarende spørgsmål.

Du kan overveje, hvordan eleverne skal arbejde med opgaverne. Eksempelvis kan de skrive noter og forberede mundtligt at give bud, når de mødes i det virtuelle møderum med et andet makkerpar, eller de kan skrive svarene.

Du kan på skift lytte til makkerparrene i grupperummene og give feedback på, om de anvender hele sætninger i deres svar.

 

Fase 2: Arbejdet med første del af kortfilmen

Før eleverne ser filmen

I det fælles virtuelle møderum kan eleverne introduceres til arbejdet med ord og chunks til scenerne fra start til minuttal 8.38 – det er vigtigt, at de arbejder med opgaverne, før de ser første del.

Du kan finde forslag til relevante ord og chunks i bilaget (afsnit 2).

Ideer til aktiviteter med ord og chunks: mix og match, oversætte, gætte eller lave spørgsmål/svar med ord og chunks.

Under: Mens eleverne ser filmen

I det fælles virtuelle møderum kan du, for at understøtte elevernes forståelse, med fordel gennemgå nogle udvalgte spørgsmål, som eleverne skal besvare efter at have set første del. Forslag til spørgsmål findes i bilaget (afsnit 3).

Du kan overveje, om makkerparrene skal besvare spørgsmålene mundtligt eller skriftligt, og om de skal aflevere til dig eller sende/tale med en af de andre grupper om deres svar. Formativ feedback kan have fokus på, at eleverne svarer i hele sætninger.

Efterfølgende kan du vise eleverne, hvor de finder filmen. De skal starte med at læse intro til filmen, og mind dem om, at de skal stoppe filmen ved tiden: 8.38. Du kan opfordre eleverne til at se sekvensen flere gange.

Herefter kan du vælge, at eleverne arbejder individuelt med den næste opgave, hvor de skal skrive et svar til Emma på Messenger. Forslag til opgave findes i bilaget (afsnit 4).

Du kan vurdere, om nogle elever har brug for yderligere hjælp og stilladsering for at komme i gang med opgaven. Måske skal du give nogle sætningsindledere?

Eleverne kan sende deres besvarelser til dig. her kan det formative feedbackområde være anvendelse af hele sætninger og kongruens.

Efter eleverne har set filmen

Her kan du tage centrale sproglige problemstillinger op i det virtuelle møderum. Du kan eventuelt tage afsæt i elevernes anonymiserede formuleringer, så I i fællesskab kan arbejde med at forbedre sproget, især med fokus på de valgte feedbackområder.

 

Fase 3: Arbejdet med anden del af kortfilmen

I arbejdet med anden og sidste del af filmen er grundlaget igen den task-baserede tilgang med en før-, under- og efterfase.

Før eleverne ser anden del

I det fælles virtuelle møderum kan eleverne igen introduceres til arbejdet med ord og chunks til scenerne fra 8.38 til slut – det er stadig vigtigt, at de arbejder med opgaverne, før de ser resten af filmen.

Du kan finde forslag til relevante ord og chunks i bilaget (afsnit 5).

Under: Mens eleverne ser anden del

I det fælles virtuelle møderum kan du igen gennemgå de spørgsmål, som eleverne skal besvare efter at have set sidste del. Forslag til spørgsmål til denne del findes også i bilag (afsnit 6).

Eleverne kan nu i makkerpar eller grupper se resten af filmen. Du kan opfordre eleverne til at se scener og sekvenser flere gange i forbindelse med besvarelse af spørgsmålene.

Det kan i denne opgave være en fordel at bede eleverne besvare spørgsmålene skriftligt, da de dermed har mulighed for at bruge relevante svar i den afsluttende skriftlige opgave. Det formative feedbackfokus kan være kongruens. Igen kan det være makkerpar/makkerpar-feedback.

Du kan herefter i det virtuelle møderum præsentere eleverne for den afsluttende opgave, se forslag i bilagets afsnit 7.

Du kan også introducere eleverne for en stilladserende skriveskabelon (se forslag i bilagets afsnit 8) med ord og vendinger, som i et vist omfang skal indgå i elevens besvarelse. Elevernes anvendelse af de specifikke ord og chunks fra skabelonen vil også kunne indgå i dine feedbackpunkter, eksempelvis sammenhæng i tekst gennem anvendelse af tidsangivelser.

Efter eleverne har set anden del

Du kan igen vælge at tage et centralt feedbackpunkt (se ovenstående afsnit) op i det fælles virtuelle møderum. En anden mulighed er at give makkerparrene feedback og feedforward på skriveopgaven om Lasses oplevelser med henblik på, at eleverne afleverer en revideret udgave. 

 

Mulighed for variation

  • Du kan vælge at fokusere på mundtlig kommunikation ved eksempelvis at lade eleverne kommunikere mundtligt med hinanden i rollerne som kortfilmens hovedpersoner. Du kan tildele eleverne de forskellige roller og lade dem kommunikere undervejs på de sociale medier.
  • I kan se filmen sammen, hvor du stopper filmen undervejs og præsenterer eleverne for en meddigtningsopgave, fx hvad skriver Jana nu på Snapchat? Hvilken besked indtaler Lasse nu på Emmas Voicemail?
  • Du kan anvende de foreslåede opgaver til filmen, der henvises til på CFU-siden. Du finder opgaverne på mitCFU

 

Evaluering

Der er skrevet forslag til feedback ind under de forskellige faser og opgaver.

Afhængigt af, hvilke typer aktiviteter eleverne har lavet med ”ord – og chunksopgaver, kan du udarbejde et retteark til disse opgaver, så eleverne efterfølgende kan reflektere over deres eventuelle ”fejl”.

Du kan også lave en quiz med de nye, up-to-date udtryk, som indgår som replikker i filmen.

Siden er opdateret 26. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.