Artikel

Inspiration til virtuelle forældremøder

Artiklen giver inspiration til, hvordan I som team kan afholde virtuelle forældremøder, når fysisk fremmøde på skolerne skal mindskes.

I artiklen præsenteres konkrete forslag til, hvordan forældremøder kan tilrettelægges, gennemføres og evalueres, så det gode forældresamarbejde kan fastholdes i perioder, hvor fysisk fremmøde skal mindskes. Desuden er der forslag til, hvordan skolens it-vejleder kan understøtte de virtuelle møder.

Som team kan I med fordel bruge jeres erfaringer fra fjernundervisningen med eleverne, når I skal have et virtuelt forældresamarbejde. I ved sikkert allerede, hvilke hjem der vil have udfordringer med at deltage i et virtuelt forældremøde af den ene eller den anden årsag. Det er i den sammenhæng vigtigt, at I sammen med skolelederen lægger en plan for, hvordan I kan understøtte disse hjem, så eleverne ikke føler sig udenfor, og forældrene ikke mister informationer.

 

Det virtuelle forældremøde

Når I indkalder til et forældremøde, kan I med fordel tilrettelægge det virtuelle møde ud fra overskrifterne; planlægning, gennemførelse og evaluering. Hvis virtuelt forældresamarbejde er nyt for jer, vil planlægningsfasen, herunder de tekniske overvejelser, fylde mere end ellers. Det kan derfor være en fordel at samarbejde med skolens it-vejleder, eller andre kollegaer med gode it-kompetencer, i planlægningsfasen.

 

Planlægningen af forældremødet

I planlægningsfasen er der en række opmærksomhedspunkter, I med fordel kan overveje ift. den virtuelle ramme.

Teknik:

 • Hvilken digital løsning skal anvendes?
  • I har formentlig en specifik it-platform, I anvender på skolen.
    
 • Tekniske retningslinjer for selve mødet. I kan med fordel lave nogle retningslinjer, som I starter med at introducere. Det kunne være:
  • Sæt et kryds i chatten, når I ønsker ordet.
  • Tilslut kameraet, når I taler.
  • Slå lyden fra mikrofonen, når I ikke har ordet.
    
 • Mødet må ikke optages af forældrene af hensyn til GDPR.
   
 • Er der områder, hvor I er usikre på det tekniske og får brug for assistance?
  • Får I brug for at vise en film eller en PowerPoint, og ved I, hvordan man gør?
    
 • Hvordan indkalder I forældrene til det virtuelle møde?
  • Skal de indkaldes via Aula/Intra, og skal de også have et fysisk brev?

 

Selve mødeafholdelsen:

 • Hvordan kan vi sammensætte en dagsorden, hvor både lærere, elever og forældre får taletid?
 • Hvilken type forældremøde vil vi afholde? Orienterende, præsenterende eller diskuterende? 
 • Hvilke roller har vi i teamet under forældremødet? – Hvem er vært? Hvem er ordstyrer? Hvem har styr på det tekniske?

 

Inspiration til indholdet af et virtuelt forældremøde

Når I skal lave dagsorden til forældremødet, kan I eksempelvis strukturere det i forhold til:

1) Lærerorientering

2) Elevpræsentation

3) Kontaktforældre

4) Evaluering
 

Lærerorientering

I forhold til jeres orientering er det en god ide at vælge 3-4 punkter ud, som I vil orientere forældrene om fra klassens hverdag. Det kan være:

 • Status på klassens sociale liv og hvor I ser, forældrene kan være gode medspillere.
 • Hovedpunkter om det faglige – hvad har I særligt fokus på.
 • Orientering om, hvordan det går med klassen i forhold til den nuværende situation.
 • Evaluering

 

Elevpræsentation

Dernæst kan det fungere godt, hvis eleverne har et punkt på dagsordenen, hvor de præsenterer nogle faglige produkter fra undervisningen. Dette gælder for alle alderstrin i skolen. Det giver en stor stolthed og et stort engagement for eleverne at præsentere deres arbejde for forældrene, samtidig med at forældrene får et indblik i, hvad eleverne lærer i skolen.

Det er ikke sikkert, at tiden tillader, at alle elever kan sige noget på selve det virtuelle møde, men det er vigtigt, at alle elever på en eller anden måde oplever at have en andel i det præsenterede. Det kan være, at eleverne har produceret en lille film i matematik, idræt eller fra skolehverdagen, som bliver vist på mødet.

 

Kontaktforældre

Hvis der er kontaktforældre eller et forældreråd i klassen, kan det også være en ide at give disse forældre til opgave at drøfte udvalgte emner forud for mødet. Det kunne være repræsentanternes holdning til blå-mandag i 7. klasse, legegrupper i indskolingen, udfordringer med ro i klassen, hvordan hverdagen fungerer i forhold til den nuværende situation, eller hvad I oplever som vigtigt for klassens trivsel. På mødet kan I med afsæt i forældrerepræsentanternes input drøfte temaerne.

 

Evaluering

Når I som team begiver jer ud i at afholde et virtuelt forældremøde, kan det være svært at fornemme stemningen på forældremødet. Ved at afrunde forældremødet med en kort evaluering kan I få indblik i forældrenes oplevelse. Hvad fungerede godt og mindre godt? Hvad mangler forældrene viden om?

Inspiration til evalueringsspørgsmål:

 • Hvordan syntes du/I det virtuelle forældremøde gik?
 • Hvordan vil du/I vurdere mødets indhold? Fik du/I den nødvendige viden om jeres barns skolegang? 
 • Er der viden/temaer om dit/jeres barns skolegang, som du/I savner?
 • Har du/I forslag til forbedringer?
 • Evt. hvordan oplevede du/I elevfortællingerne som meningsfulde?

 

It-vejlederens rolle

Det kan være en fordel, at skolens it-vejleder, eller en anden med gode it-kompetencer, understøtter skolens virtuelle forældresamarbejde. Det kan eksempelvis ske ved at samle gode råd og fif i forhold til:

 • Opsætning af virtuelle rum
 • Afholdelse af virtuelle møder
  • Hvordan styres talerækken nemmest?
  • Hvordan styres deltagernes mikrofoner?
  • Hvordan styres chatfunktionen?
  • Hvordan håndteres deling/visning af film/præsentationer?

 

Siden er opdateret 09. juli 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.