Artikel

Dansk 1.-4. klasse: Undervisning ude og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

Der er adskillige muligheder for at flytte undervisningen udenfor og samtidig tilrettelægge undervisningen ud fra de fire kompetenceområder, læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Det kan foreksempel ske ved at integrere lokalmiljøet i undervisningen og tage udgangspunkt i omgivelsernes mangeartede tekster. I denne artikel findes inspiration og ideer til undervisning i dansk, der tager afsæt i fagets kompetenceområder og sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Når undervisningen rykkes udendørs

Når undervisningen finder sted udendørs og dermed ude af de vante rammer i klasselokalet, skal læreren – så vidt det er muligt – sørge for, at eleverne møder og undersøger omverdenen og sig selv gennem sproget ved at analysere, fortolke og forstå, hvad andre skriver og producerer, samt ved at lytte til, hvad andre siger. Eleverne skal desuden have mulighed for at undersøge verden ved selv at producere tekster, der møder andre modtagere.

I den udendørs danskundervisning vil elevernes arbejde med tekster i højere grad kunne fokuseres på at arbejde med den form for tekster, der optræder konkret og fysisk i varierede udendørs miljøer. Det kan være reklameskilte, busskilte, vejskilte, graffiti, statuer, gavlmalerier, advarselsskilte, en brochure om skoven med mere. 

Den udendørs undervisning kan være en oplagt mulighed for at lade eleverne arbejde med allerede kendte faglige elementer i nye situationer. Hvis klassen eksempelvis tidligere har arbejdet med rim og remser, kan eleverne indtale disse på mobiltelefon, eller de kan i deres notesbøger skrive små forårsdigte/stranddigte/vanddigte/trædigte/legedigte med udgangspunkt i omgivelserne. Derved kan det at være udendørs bidrage til at gøre undervisningen mere autentisk, fordi elevernes oplevelser, fantasi og kreativitet stimuleres af de autentiske miljøer.

Udendørs undervisning kræver en anden organisering og ledelse af klasserummet end ellers, idet udendørs undervisning udfordrer og udvider det rum, der undervises i. Det er ikke muligt at planlægge alt, hvad der skal (og kan) ske, og det stiller øgede krav til læreren som refleksiv praktiker. 

Følgende spørgsmål kan indgå i overvejelserne om tilrettelæggelse af undervisningen:

 • Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?
 • Hvordan organiseres undervisningen udendørs?
 • Hvilke materialer, redskaber og tekster kan anvendes udendørs? 
 • Hvordan struktureres omgivelserne i danskundervisningen?

Disse spørgsmål udfoldes i de følgende afsnit.
 

Hvordan tilrettelægges undervisningen, så eleverne er sprogligt aktive?

Autentiske temaer
Som lærer kan du gribe muligheden for at inddrage aktuelle, autentiske tekster. Det kan være en oplysningskampagne til ophængning/afspilning/fremtræden i skolegården om forholdsregler for samvær i skolen under COVID-19. Målgruppen kan være børnehaveklassen eller 1.-2. klasse, hvis det er 4.-5. klasse, der står for oplysningskampagnen.

Du kan også tage udgangspunkt reglerne for håndvask og lade eleverne udforme remser og/eller rap, de kan sige/synge, mens de vasker hænder. Der kan være andre remser, der kan siges/synges, mens de står og venter på at vaske hænder. Det kan være hensigtsmæssigt at udforme krav om, at der skal være allitteration i remserne, eksempelvis ”nussede næver”, ”vaske virus væk”, ”altid afstand” og ”stadig sammen”.

Ideer til redskaber til oplysningskampagne og indspilning af rap:

 • Canva: Gratis app, som eleverne kan anvende til deres oplysningskampagne og lave plakater og opslag i.
 • AutoRap by Smule: Gratis app, som eleverne kan indspille deres rap i.

Tag afsæt i legen
Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt at inddrage eleverne i valg af læringsaktiviteter og at tage udgangspunkt i legebaserede indholdsområder, der motiverer eleverne. Lad eksempelvis eleverne opfinde udendørs lege med afstand, hvortil der skal skrives en instruerende tekst om, hvordan legene organiseres og regler for legene. Teksterne skal skrives, så andre på årgangen kan forstå og anvende dem.

 

Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

Det kan være en god ide, at eleverne har faste læringsmakkere samt en fast struktur for samarbejdsrelationerne i klassen med en klar definition af, hvad rollen som læringsmakker indbefatter. Det kan handle om at hjælpe og vejlede, men også om at være fælles om oprydning, vaske hænder med mere.

Læringsmakkerne kan også skrive forårsdigte/stranddigte/vanddigte/ trædigte/legedigte med udgangspunkt i den omkringliggende natur. Lad dem eventuelt hænge digtene op på træet/muren/legeredskabet, og lad de andre læringsmakkere gå rundt og læse digtene.

Det er også en mulighed, at læringsmakkerne optager små reportager, som efterfølgende uploades på en fælles kanal, der præsenterer et bestemt udvalg af omgivelserne. Der bør indlægges nogle benspænd som en særlig udvalgt begivehed, der skal berettes om, og/eller verber eller adjektiver der skal bruges i reportagen. Målgruppen kan være andre elever på årgangen. Afslutningsvis kan læringsmakkerne høre de forskellige reportager på deres egne devices.

 

Hvilke materialer, redskaber og tekster kan anvendes udendørs? 

Udendørs undervisning kan kræver overvejelser over, hvilke muligheder og behov I har lokalt: i hvilket omfang kan eleverne eksempelvis selv skrive/læse/fremstille tekster, når det foregår udendørs?  

Der kan eksempelvis medbringes en kasse med frilæsningsbøger fra PLC, som eleverne så kan vælge fra. Hver elev skal have sin egen notesbog med egen blyant til at skrive i.

Derudover kan der også anvendes forskellige læseapps. Et eksempel er Leo & Mona, Læsesjov. Det er en helt ny app til begynderlæsning. Leo & Mona er de gennemgående figurer, og der er mange opgaver og forskellige sværhedsgrader, som eleverne kan arbejde med.
Appen fås til både iOS og Android.

 

Hvordan struktureres omgivelserne i danskundervisningen?

Samlingspunkter i naturen
Der kan for eksempel findes et godt træ, som kan fungere som klassens ”fortælletræ”. Her kan der være højtlæsning af god aldersvarende litteratur, eller der kan afholdes en ”Fortælletime”, hvor eleverne på skift fortæller en historie med udgangspunkt i opstillede rammer og regler for historien. Der kan lægges vægt på særlige ordklasser/begreber/ord, og eleverne kan udvælge forskellige steder i udendørsarealet, der kan danne bagtæppe for deres fortælling.
 

Arbejdsstationer
Der kan også oprettes forskellige arbejdsstationer med hver deres kendetegn, eksempelvis 4 -7 forskellige træer eller andre markante kendetegn. Dette kan bidrage til at fordele grupperinger efter Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Eksempler på arbejdsstationer:

 1. Frilæsning: Læringsmakkerpar læser frilæsning.
 2. Faglig læsning: Læringsmakkere læser faglige tekster i makkerlæsning (CL-struktur for 2).
 3. Historiefortælling: Læringsmakkere fortæller en historie for hinanden med udgangspunkt i nogle faste regler og rammer.
 4. Nyhedsbrev/avis: Læringsmakkere skriver sammen to og to i dagens nyhedsbrev/avis, for eksempel i form af håndskrevne A3-sider. De kan skrive om, hvad de har lært og oplevet i dag indtil nu. Nyhedsbrevet/avisen kan hænges op et udvalgt sted lige uden for skolen efter endt dag, så forældre på skift kan læse i dagens nyhedsbrev/avis.

Eleverne kan i denne struktur skifte mellem arbejdsstationerne efter en defineret tidsramme, eksempelvis 20 minutter hvert sted.

Er eleverne indendørs, kan de forskellige arbejdsstationer være i forskellige lokaler – men gerne lokaler tæt på hinanden.
 

Gå på opdagelse i lokalområdet
Det er oplagt at tage udgangspunkt i lokalområdet og forsøge at få øje på de muligheder, området har, og som undervisningen måske kan tage afsæt i.

Brug for eksempel appen Aurasma til pædagogisk inspiration og spørgsmål, der kan stilles til lokalområdet:

 • Hvilke historier gemmer din by på? Lad eleverne se og høre, mens I går tur med dem i mindre grupper. Lad dem tage billeder og efterfølgende berette om begivenhederne via Aurasma. 
 • Bor der, eller har der boet en forfatter i byen? Lad eleverne sanse, mens I går tur med dem i mindre grupper og viser, hvor forfatteren bor eller boede. Lad dem tage billeder og berette begivenhederne via Aurasma.
 • Undersøg et særligt miljø eller flere forskellige, og find så mange adjektiver som muligt til at beskrive det særlige miljø. Lad dem tage billeder og beskrive alle de adjektiver, de kan finde, via Aurasma. 

Som en del af et danskforløb kan eleverne bringe ”deres” by i centrum ved lave et virtuelt bymuseum. Eleverne kan animere forskellige objekter rundt i byen, hvor der geografisk har udspillet sig en vigtig, spændende eller sjov historie. I den forbindelse kan Aurasma også give et perspektiv på forholdet mellem fortid, nutid og fremtid.

Du kan også som lærer sende dine elever på løb rundt i byen med Aurasmas indbyggede GPS-funktion. 

Hvis du hellere vil arbejde mere analogt, kan eleverne samle på vejnavne eller skrive/fortælle/tegne tingsevetyr om et udvalgt vejnavn i deres notesbog. Dette kan også gøres via Aurasma.

Eksempel på tingseventyr: Der var engang et vejskilt, der hed ”Valmuevej”. Det stod hver dag og stirrede stift på de samme yndige røde valmuer, der svajede lystigt i vinden på den modsatte side. ”Oh så smukt, se hvor de danser. Det føles, som rusten ryger af mig”, sagde skiltet. ”Bare jeg også kunne svaje på den måde”, sagde det, mens det stod stift og ubøjeligt. Skiltet besluttede at…

 

Inspiration til den udendørs danskundervisning i indskoling og på mellemtrin

Undervisning i arbejdsstationer
Som beskrevet ovenfor kan det være en god idé at strukturere undervisningen i arbejdsstationer, for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Denne organisering kan både gennemføres udendørs og indendørs. Nedenfor gives et konkret eksempel indholdet i sådanne arbejdsstationer:

 • 1. station: Fokus på stavelser
  • Find tre ting med en stavelse.
  • Find tre ting med 2 stavelser.
  • Find tre ting med 3 stavelser.
  • Find tre ting med 4 stavelser.
  • Tag tingene med, hvis I kan og må, og tag et billede af det eller tegn dem.
 • 2. station: Fokus på vokaler
  • Find en ting, hvor vokalen a indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen e indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen i indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen o indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen u indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen y indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen æ indgå.r
  • Find en ting, hvor vokalen ø indgår.
  • Find en ting, hvor vokalen å indgår.
  • Tag tingene med, hvis I kan og må, og tag et billede eller tegn dem.
 • 3. station: Fokus på rim
  • Skriv fire rim-par, hvor der indgår ting, der findes udenfor. 
  • Tag tingene med, hvis I kan og må, og tag et billede eller tegn dem.
 • 4. station: Fokus på ord
  • Find så mange ord, I kan i ordet:Udeskoleundervisningen.
  • Skriv ordene ned.
 • 5. station: Lærerstation
  Her kan der være:
  • Oplæsning.
  • ”Kims-leg” med ting/ord/begreber fra omgivelserne.
  • Fremlæggelse fra opgaverne fra de andre stationer

 

I skole efter corona – et samtaleforløb
"I skole efter corona" er et samtaleforløb, der er lavet af Røde Kors. Det kan anvendes, når skolehverdagen vender tilbage.

Alle elever har haft en anderledes hverdag, hvor de har været afskåret fra venner og mange af de kendte holdepunkter. Nogle har måske oplevet sygdommen selv, og andre har oplevet, at et familiemedlem har haft sygdommen. Nogle vil have haft forældre, der har knoklet i sundhedssystemet, og mange vil have oplevet et højt stressniveau i familien med vigende overskud. Der er brug for, at der bliver samlet op på alle disse svære situationer, som eleverne har oplevet under epidemien.

Læs mere om undervisningsmaterialet på rodekors.dk.
 

Inspiration til udeskole fra CFU
Center for Undervisningsmidler, CFU, i UCL har samlet inspiration til udeskole i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. Få inspiration på denne Padlet
 

Inspiration til danskfaglig undervisning i skolehaver
Har I adgang til en skolehave, kan der inddrages forskellige danskfaglige elementer. Nedenstående øvelser og metoder kan bruges i undervisningen ude i skolehaven og gerne til efterfølgende bearbejdelse med procesorienteret skrivning i notesbog/logbog. Disse skriveøvelser kan eventuelt foregå inde i klassen, hvor eleverne sidder sammen i læringsmakkerpar og skriver. 

 • Lytteøvelser – hvilke lyde kan I høre i skolehaven?
 • Tegneøvelser – tegn urter, blade og blomster.
 • Skriveøvelser ´- skriv ord, der ikke er i jeres lokalområde, men kun i skolehaven.
 • Læseøvelser – find et rart sted i haven og læs en bog. Læs helst alene, det skærper sanserne!
 • Kiggeøvelser – se på den samme knop på det samme træ, hver gang I kommer, for eksempel en kastanjeknop. Beskriv dens udvikling.
 • Samleøvelser – tag materiale med fra haven, det kan være frø, blade, blomster med mere. Brug dem i efterfølgende skriveøvelser.
 • Ordjagt – find ord, der beskriver skolehaven.
Siden er opdateret 04. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.