Artikel

Dansk som andetsprog – basis 1.-4. klasse: Undervisning udendørs og inde med afstand

Inspiration til undervisning der kan gennemføres udenfor eller indendørs med god afstand og hygiejne.

For tosprogede elever, der er ved at lære dansk, giver udendørs undervisning gode muligheder for at arbejde med fagets kompetenceområder: tale, lytte, læse og skrive med afsæt i autentiske oplevelser og handlinger, der på konkret og visuel vis understøtter elevernes sproglige og faglige læring.

 

Når undervisningen rykker udendørs

Ved udendørs undervisning i modtagelsesklassen eller på hold, er det vigtigt at planlægge dagene med en fast struktur, hvor så mange kendte gøremål og faste rutiner fra undervisningen i klasseværelset som muligt overføres til undervisningen udendørs.

Det kan være en god ide at overveje, hvilket fagligt indhold og aktiviteter, der naturligt lægger op til oplevelser og læring udendørs som afsæt for, at eleverne kommer i situationer, hvor de får mulighed for aktivt at bruge så mange sider af sproget som muligt.

Endelig er det vigtigt at overveje, om undervisningsforløbet lever op til nedenstående kriterier:

 • Er forløbet en del af elevernes hverdag, og kan de relatere til emnet?
 • Er forløbet en del af de relevante fagrækker, som dansk som andetsprog - basis knytter an til?
 • Giver forløbet eleverne mulighed for at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om emnet?
 • Giver forløbet eleverne mulighed for at tilegne sig et nyt, fagligt ordforråd?

Undervisning udenfor kræver en anden organisering og ledelse af klasserummet end ellers, idet udendørs undervisning udfordrer og udvider det rum, der undervises i. Det er ikke muligt at planlægge alt, hvad der skal (og kan) ske, og det stiller krav til læreren som refleksiv praktiker. 

Følgende spørgsmål kan indgå i overvejelserne om tilrettelæggelse af undervisningen:

 • Hvordan planlægges oplevelser og aktiviteter som afsæt for faglig og sproglig læring?
 • Hvordan organiseres undervisningen udendørs?

Inspiration til disse spørgsmål følger nedenfor.

 

Inspiration til oplevelser og aktiviteter som afsæt for faglig og sproglig læring

Fælles oplevelser skaber fælles forforståelse som udgangspunkt for læring. Ved at se og mærke konkrete genstande (blade, blomster, træets frugter, former, fugle) får eleverne sat konkrete billeder på det tema eller emne, der skal arbejdes med.

Fælles oplevelser kan eksempelvis foregå lige uden for skolen, på sportsarealet, i skoven, på stranden, i byen, i kvarteret omkring skolen eller ved vandhullet. Det vigtigste er, at der skabes deltagelsesmuligheder for alle på tværs af sproglig og faglig formåen. Dette gøres for eksempel ved at sætte en tydelig ramme for, hvad eleverne skal, og hvad læreren skal, samt ved at inddrage elevernes viden og erfaringer fra deres hjemland, for eksempel hvilke blomster, insekter, lege med mere kender I fra jeres hjemland?

Hvis det er muligt, kan eleverne dele deres viden, erfaringer og associationer om emnet eller genstanden på deres modersmål med elever, der har samme modersmål, inden de byder ind på dansk i plenum.

Herunder er listet en række ideer til fælles oplevelser:

Genstande, billeder og bogstaver/tal

 • Vis konkrete genstande og samtal om, hvad de hedder, hvad de bruges til, og hvor de findes.
 • Lad eleverne sortere og kategorisere genstande og billeder, som har med et konkret emne at gøre.
 • Læg genstande/billeder i rækkefølge, og fortæl historien ved hjælp af hjælpesætninger eller ord på skilte, der er udarbejdet af læreren.
 • Skriv tal eller bogstaver på små sedler, og lad eleverne trække ti hver. Bed nu eleverne placere tal eller bogstaver i den rigtige rækkefølge.

På opdagelse i nærområdet

 • Send eleverne på opdagelse i et område, hvor de kan finde genstande eller tage fotos af relevante fund inden for et emne. Det kan være ord, der begynder med b, t, g, smådyr, fugle, blomster, blade eller træarter.
 • Lyt til lyde i nærområdet; i skoven – i haven – i byen – ved stranden.
 • Gå ud på en planlagt rute, hvor eleverne skal iagttage, lytte, føle, lugte, sætte ord på og fastholde oplevelser med billeder/foto/indtaling på mobil/iPad i relation til et konkret emne og til videre bearbejdning.
 • Lad eleverne tælle ting, de finder i naturen. Det kan være nødder, grene, blade og småsten. Lad eventuelt eleverne gætte på antallet, før de tæller.

Fokus på figurer

 • Tag fotos af ting i omgivelserne (kirker, legeplads, boligblokke, butikker) som indeholder geometriske former og mønstre, og lad eleverne forklare/benævne/skrive navnene og formerne, de ser på billederne.
 • Lad eleverne danne geometriske figurer af forskellige materialer som tændstikker, grene, sten, sand, blade, sjippetov, elastik og snor.
 • Lad eleverne finde en figur i området og prøve at få en anden til at gætte, hvilken figur, det er, ud fra oplysninger som: ”Den er rund”, ”Den har skarpe kanter” ”Den har fire sider”.
 • Start på at tegne en figur på asfalten, og lad eleverne fortsætte – skriv navne på figuren på flere sprog og sammenlign ordene.

Sanglege

 • Sæt sproget i fokus i forbindelse med klassiske lege som sanglege, ”Simon Says” eller rim og remser.

 

Inspiration til organisering af undervisningen udendørs

For at skabe en god og genkendelig struktur samt forudsigelighed i dagen, kan undervisningen udendørs organiseres med afsæt i nedenstående ideer:

 

Samlingspunkter i naturen
Der kan findes et godt træ, som kan fungere som klassens ”fortælletræ”. Her kan der være højtlæsning, eller der kan afholdes en ”Fortælletime”, hvor eleverne på skift fortæller en historie med udgangspunkt i opstillede rammer og regler for historien. Der kan lægges vægt på særlige ordklasser/begreber/ord, og eleverne kan udvælge forskellige steder i udendørsarealet, der kan danne bagtæppe for deres fortælling.

 

Arbejdsstationer
Der kan også oprettes forskellige arbejdsstationer med hver deres kendetegn, eksempelvis 3-4 forskellige træer eller andre markante kendetegn. Dette kan bidrage til at fordele grupperinger efter Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Eksempler på arbejdsstationer:

 1. Frilæsning: Læringsmakkerpar læser frilæsning – eller lytter til en bog.
 2. Faglig læsning: Læringsmakkere læser faglige tekster i makkerlæsning (CL-struktur for 2).
 3. Historiefortælling: Læringsmakkere fortæller en historie for hinanden med udgangspunkt i nogle faste regler og rammer.
 4. Logbog: Læringsmakkere skriver sammen to og to i deres logbog. De kan skrive om, hvad de har lært og oplevet i dag indtil nu.
 5. Ugens nyhedsindslag:  Eleverne får for eksempel to og to tid til at forberede et mundtligt indslag fra ugen indtil nu, som optages på video og præsenteres for klassen og derhjemme ved udgangen af ugen.

Eleverne kan i denne struktur skifte mellem arbejdsstationerne efter en defineret tidsramme, eksempelvis 20 minutter hvert sted.

 

Undervisningsforløb

Nedenfor finder du et undervisningsforløb om forår, der kommer omkring kompetenceområderne i dansk som andetsprog: lytte, tale, læse og skrive, og knytter an til faget natur/teknologi.

Udendørs undervisningsforløb om forår på emu

Herudover er der et undervisningsforløb i matematik, der kommer omkring, hvordan du udendørs i basisundervisningen kan arbejde med elevernes forforståelse og sproglige udvikling knyttet an til stofområdet ’statistik og sandsynlighed’ i matematik.

Udendørs undervisningsforløb i matematik og DSA - basis på emu

Begge forløb er eksemplariske forløb målrettet alle modtagelsesklasser og hold med mulighed for justeringer i forhold til aldersgruppe og elevforudsætninger, og kan udvikles og overføres til andre temaer eller emner

 

Undervisning indendørs

Undervisningen skal i videst muligt omfang foregå udenfor. Hvis det ikke er muligt, bør det overvejes, hvordan undervisningen kan gennemføres indendørs inden for rammerne af de sundhedsfaglige anbefalinger.

Da eleverne ikke er så mange i en modtageklasse eller på et hold, er det sandsynligt, at hverdagen inden for kan gennemføres nogenlunde på samme måde, som eleverne er vant til, om end eleverne dog stadig vil opleve at blive undervist i rammer, der er nye og anderledes. Lærerens didaktiske overvejelser bør foretages i dette lys, så eleverne får en tryg, forudsigelig og lærerig skolehverdag.

Det kan være oplagt at organisere undervisningen i arbejdsstationer og små faste grupper som beskrevet i forrige afsnit om organisering af undervisningen udenfor, men der skal være afstand efter sundhedsstyrelsens regler.

Da elevgruppen kan have et særligt behov for en god stilladsering i form af eksplicitering og visualisering af dagens indhold og gøremål for at skabe mening og overblik, kan undervisning indendørs i fornødent omfang være hensigtsmæssigt.

 

Mere inspiration

Herunder gennemgås forskellige konkrete ideer til aktiviteter i undervisningen.

 

Ideer fra andre fag
Se de mange gode ideer, der er udarbejdet til forskellige fag i fagrækken i artiklerne, der findes under overskriften: ’Undervisning fagene ude og inde’. Artiklerne indeholder masser af ideer, der let kan overføres og tilrettes til undervisning i modtageklasserne

 

Sprogstimuleringsmaterialer for de yngste elever
Se de mange sprogstimulerende aktiviteter til børnehaveklassen på www.materialeplatformen.dk.  De kan bruges til de yngste elever i modtageklassen både inde og ude. Her findes eksempelvis masser af helt korte, filosofiske fortællinger med dilemmaer til fælles drøftelse mellem eleverne i en fortællestation. Herudover er der oplæg til mange sprogstimuleringsaktiviteter.

 

I skole efter corona – et samtaleforløb
"I skole efter corona" er et samtaleforløb, der er lavet af Røde Kors. Det kan anvendes, når skolehverdagen vender tilbage.

Alle elever har haft en anderledes hverdag, hvor de har været afskåret fra venner og mange af de kendte holdepunkter. Nogle har måske oplevet sygdommen selv, og andre har oplevet, at et familiemedlem har haft sygdommen. Nogle vil have haft forældre, der har knoklet i sundhedssystemet, og mange vil have oplevet et højt stressniveau i familien med vigende overskud. Der er brug for, at der bliver samlet op på alle disse svære situationer, som eleverne har oplevet under epidemien.

Læs mere om undervisningsmaterialet på rodekors.dk.

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.