Artikel

Vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i grundskolen

Med den politiske aftale om sommerens prøver skal eleverne op til færre prøver end normalt.

I de fag eller dele af et fag (mundtlig og skriftlig), hvor prøven er aflyst, vil standpunktskarakteren blive ophøjet til prøvekarakterer, så alle elever får et fuldt eksamensbevis og ikke bremses i deres videre uddannelse.

I de fag eller dele af et fag, hvor der afholdes prøve, skal eleven have ophøjet sin afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end den karakter, eleven får ved prøven. Eleven skal have oplyst den afsluttende standpunktskarakter inden prøven.

 

Indberetning af afsluttende standpunktskarakterer

De afsluttende standpunktskarakterer skal afgives og indberettes på forskellige tidspunkter alt afhængig af, om det er et fag, eleverne skal til prøve i. 

  • I fag, som eleverne skal til prøve i: I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. Eleverne skal have oplyst den afsluttende standpunktskarakter inden prøven.
     
  • I fag, som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse: I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021.
     
  • I afsluttende fag i 8. klasse: I 8. klasse kan I vente med at give den afsluttende standpunktskarakter til den 23. juni 2021. Dermed bliver der bedre tid til at tilrettelægge en undervisning, som giver mulighed for at vurdere elevernes faglige niveau i de fag, som eleverne ikke skal til prøve i og til at dække et eventuelt fagligt efterslæb i undervisningen.

Der gennemføres fortsat delvis fjernundervisning for elever i 8., 9. og 10. klasse. Den undervisning eleverne modtager skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser for så vidt angår fagrækken og Fælles Mål, ligesom skolerne er forpligtede til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv. i det omfang, det er muligt under de givne omstændigheder.

Undervisningen i dette skoleår har været præget af lange perioder med hel eller delvis hjemsendelse og nødundervisning. Derfor er denne årgang anderledes stillet i forhold til prøverne end tidligere årgange, og det er vigtigt at elevernes første erfaringer med at gå til eksamen er god. Det er derfor den 24. april 2021 besluttet, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end den karakter, som eleven får ved prøven. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen skal have oplyst deres afsluttende standpunktskarakter inden prøven.

Læs mere om gennemførelse af folkeskolens prøver på uvm.dk

 

Afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter

Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Standpunktet fastsættes således i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven, når karakteren afgives, opfylder fagets kompetencemål og færdigheds- og vidensområder.

Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen. Kun hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen.

Elevens standpunkt skal bedømmes på grundlag af en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige krav i faget på det tidspunkt, karaktererne gives. Hvis der er tvivl om elevens niveau i denne særlige situation, skal undervisningen frem mod sommerferien så vidt muligt tilrettelægges på måder, som giver mulighed for at vurdere elevernes faglige præstationer i faget. Hvis dette ikke er muligt, må vurderingen bero på elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning før nedlukningen, og dermed en vurdering af det faglige niveau, eleven har opnået i løbet af året.

Da eleverne har modtaget nødundervisning i en længere periode, må den enkelte lærer i sin afgivning af standpunktskarakterer tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad som den almindelige undervisning på skolen giver mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau. Det vil derfor være relevant at tilrettelægge undervisning i den kommende periode inden afgivning af standpunktskarakter på måder, der bedst muligt giver grundlag for at vurdere elevens faglige niveau.

Det er særligt vigtigt, at eleven gives en reel mulighed for faglig udvikling og forbedring frem mod afgivelse af standspunktskarakteren, idet standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter og indgår på eksamensbeviset.

Det kan eksempelvis ske ved, at undervisningen tilrettelægges med en eller gerne flere afleveringer, hvor læreren sætter tid af til at følge op mundtligt med eleven, så læreren får indblik i elevens forståelse for og arbejde med den stillede opgave og mulighed for at give feedback til eleven. Eleven bør ligeledes i den løbende undervisning få mulighed for at vise sit faglige niveau, eksempelvis med mindre oplæg, mulighed for at deltage i virtuel eller fysisk dialog i klassen eller lignende.

Prøvetræning
Der kan også gennemføres skriftlig og mundtlig prøvetræning.

Prøvetræning kan bestå af prøvelignende aktiviteter, som ”øveprøver” eller ”terminsprøver”, som kan gennemføres i det enkelte fag. Prøvetræningen vil give eleverne et indtryk af de faglige krav i faget og af de forskellige prøveformer.

Prøvetræningen kan indgå som en del af lærerens helhedsvurdering i forbindelse med afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter, men det må ikke være det primære grundlag for vurderingen af elevens standpunkt.

Det er muligt for skolerne at anvende testogprøver.dk til prøvetræning.

Læs mere om, hvad øveprøverne indebærer, hvornår de afvikles med videre på uvm.dk

 

Udfordringer i nogle fag

I den aktuelle situation vil afgivelse af de afsluttende standpunktskarakter rumme særlige udfordringer i nogle fag. Det kan skyldes, at undervisningen i faget har været aflyst i perioden med nedlukningen af skoler, eller det kan være fordi, fagene indeholder en praktisk og/eller eksperimentel dimension, der udgør en væsentlig del af de praktisk-musiske fag og naturfagene.

I disse fag er det derfor særlig vigtigt at undervisningen frem mod sommerferien tilrettelægges på måder, der giver eleverne mulighed for at demonstrere deres faglige niveau i faget.

Den enkelte lærer kan i sin karaktergivning også lægge vægt på den undervisning, der har været afholdt tidligere, hvor eleverne havde bedre mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.

Naturfag
Med aflysning af prøverne i naturfag 2021 træder et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i stedet for den karakter, der skulle have været givet ved folkeskolens fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Lærerne skal derfor afgive afsluttende standpunktskarakterer i de enkelte fag. Ved afgivelse af standpunktskarakterer i de tre naturfag skal læreren være opmærksom på, at elevens præstation og standpunkt i det enkelte naturfag skal rumme en bedømmelse af, i hvilken grad eleverne har udvist kompetence inden for de fire naturfaglige kompetenceområder, der er fælles for alle tre naturfag. Samtidig skal der indgå en bedømmelse af elevens faglige niveau i forhold til de enkelte naturfags færdigheds- og vidensområder, jf. Fælles Mål for de enkelte naturfag.