Forløb

7.-8. klasse: Moral dilemmas

I dette forløb kan eleverne i grupper forberede og gennemføre talkshows, hvor de debatterer diverse dilemmaer.

Forløbet er henvendt til undervisning i engelsk i 7.-8. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Mål med forløbet

Dette forløb tager sit udgangspunkt i kompetenceområdet mundtlig kommunikation, hvor der arbejdes med færdigheds- og vidensområderne samtale og kommunikationsstrategier.

Eleverne skal fremføre deres holdninger til forskellige dilemmaer og indgå i en samtale om disse. Eleverne skal desuden demonstrere, at de kan anvende gambitter og faste vendinger som kommunikationsstrategier til at løse kommunikationsproblemer.

Det tilstræbes, at eleverne får en oplevelse af, at de via støtten fra gambitter og faste vendinger får indblik i forskellige måder at udtrykke enighed og uenighed på og formår at træde vande i en samtale, mens de forbereder deres næste ytring i samtalen.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Det er hensigten, at alle elever skal deltage i gruppedebatterne. Dette fordrer en grundig stilladsering af eleverne, så de er forberedt på deltagelsen i diskussionerne.

I det indledende arbejde bør der arbejdes grundigt med ordforråd, der kan hjælpe eleverne undervejs i debatterne. Arbejdet med ordforrådstilegnelse kan foregå såvel individuelt som i par eller grupper, dog er det vigtigt at huske på, at samarbejdet med en klassekammerat kan være motiverende for eleverne.

I bilaget findes inspiration til ordforråd, der er anvendeligt i forbindelse med debatter og diskussioner. Du kan overveje, om dine elever kan navigere i ordlister og oversigter over faste vendinger, eller om de har brug for, at du vælger en overskuelig mængde ord og faste vendinger ud til dem. Du finder bilaget nederst på siden.

For at sikre sig, at alle elever er bekendte med genren debat, kan det være en idé at lade eleverne se et talkshow eller debatprogram. Efterfølgende tages en drøftelse af, hvad der kendetegner en debat.

 

Forløb

Forløbet er inddelt i syv faser.

Introduktion til forløbet

Introduktion til eleverne: Du skal sammen med en gruppe forberede og gennemføre et talkshow, hvor I debatterer diverse dilemmaer. I forberedelsen laver du nogle sætninger eller vælger nogle faste vendinger og forbereder ordkort, du kan benytte undervejs i debatten. Du skal sammen med gruppen og individuelt forberede nogle kommunikationsstrategier, du kan benytte, hvis du i debatten oplever, at dine sproglige ressourcer ikke slår til i forhold til det, du gerne vil forstå eller sige. I sådanne situationer må du finde en omvej til at forstå eller udtrykke dig. Du gør det hele tiden på dit modersmål uden at tænke over det, eksempelvis ved at bruge et andet ord eller ved at starte forfra på en sætning. På et fremmedsprog er dette vanskeligere, da vi har fokus på det nye, vi skal lære eller har lært.

Eleverne skal opfordres til at være risk-takers og kaste sig ud i brugen af engelsk med alle midler samt være fokuseret på at opretholde kommunikationen. Det kan være nødvendigt at støtte eleverne i at tænke mindre på korrekthed.

Du kan minde eleverne om nogle forskellige kommunikationsstrategier, eksempelvis spørge om hjælp, omformuleringer og gambitter.

 

Warm up

Præsenter omformuleringer som en kommunikationsstrategi, og lad eleverne spille Taboo, hvor eleverne skal forklare et ord til en kammerat uden at bruge selve ordet, der skal gættes.

I bilaget kan du se et eksempel på Taboo spillekort. Eleverne skal forklare ordet, der står øverst på kortet. De øvrige tre ord må eleverne ikke benytte i deres forklaring. Du kan differentiere aktiviteten ved at lade de tre ord fungere som hjælpeord, hvis eleverne oplever vanskeligheder med at forklare det øverste ord.

På internettet kan du finde forskellige Taboo spillekort, søg evt. på ”Taboo cards online”.

 

Ordforråd

På et fælles møde aktiveres elevernes ordforråd ved at bede dem skrive faste vendinger, de mener kan være nyttige i en debat. Der skrives i et fælles dokument, så eleverne kan finde inspiration i hinandens forslag. Elevernes forslag til sprog, der er anvendeligt i debatter og diskussioner, gennemgås i fællesskab, og den fælles oversigt rettes til, så den er anvendelig for eleverne i deres efterfølgende arbejde.

Du kan med fordel give eleverne en oversigt over faste vendinger og gambitter, der er nyttige i debatter. Find inspiration til dette i bilaget.

 

Forbered jeres dilemmaer

Eleverne får i denne fase til opgave at mødes i grupper og planlægge deres talkshows. Du fordeler dilemmaer til grupperne. Eleverne læser i fællesskab deres dilemmaer, udtrykker deres holdninger til dilemmaerne og vælger hvilke faste vendinger, de kan og vil benytte i diskussionen af deres dilemma.

Du kan finde inspiration til dilemmaer i bilaget.

 

Film som forberedelse

Grupperne får til at opgave et lave en generalprøve på deres talkshow og optage denne, så de har mulighed for at gennemse filmen og give hinanden indbyrdes feedback i gruppen med henblik på at forbedre deres formidling af debatten. De kan fokusere på spørgsmål som:

 • Taler alle højt nok?
 • Hvordan sørger gruppen for, at alle kommer på banen og siger noget i debatten?
 • Benyttes nogle af udtrykkene fra oversigten med faste vendinger og gambitter?

Du kan som lærer arrangere gruppearbejdet i forskellige virtuelle møderum, hvor du kan besøge grupperne og støtte dem i deres arbejde ved at give dem feedback i form af opmuntrende kommentarer og forslag til forbedringer.

 

Talkshow

Grupperne gennemfører på skift deres talkshow live på et fællesmøde for hele klassen. De øvrige elever lytter opmærksomt og noterer undervejs ord og faste vendinger, de finder interessante. Når en gruppe er færdig med sit talkshow, får den feedback fra klassekammeraterne. Feedbackgiverne nævner de ord og faste vendinger, som de vil rose deres klassekammerater for.

 

Afrunding

Som afrunding på forløbet gennemføres en klassesamtale, hvor der laves en opsamling på gode udtryk, der blev anvendt i debatterne. Der udfærdiges et dokument med faste vendinger, der kan benyttes fremadrettet i andre kommunikative sammenhænge.

 

Mulighed for variation

 • En alternativ opvarmning med fokus på omformuleringer kan være at give eleverne til opgave at beskrive en abstrakt tegning til en kammerat, som skal tegne den via denne beskrivelse.
 • Som et alternativ til præsentationen af debatten kan grupperne på forhånd optage deres talkshows, og klassen kan sammen se filmene af debatterne.
 • Der kan differentieres i sværhedsgraden af dilemmaerne.
 • Der kan differentieres i forventningen til varigheden af talkshowet. Fagligt udfordrede elever kan få til opgave at gennemføre et talkshow på forholdsvis få minutter - omvendt hvis eleverne er fagligt stærke.

 

Evaluering

Til elevernes egenvurdering anvendes vurderingskrydset, hvor eleverne svarer på følgende spørgsmål:

 • Hvad gik godt?
 • Hvorfor?
 • Hvad kan gøres bedre?
 • Hvordan?

På et fælles møde kan du lave en opsamling på elevernes egenvurdering.

Afslutningsvis kan de samme spørgsmål benyttes til at evaluere på processen.

 

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.