Forløb

6. klasse: Hvad fortæller møblerne?

Forløbet tager udgangspunkt i den materielle kultur og de fortællinger om tid, stil, værdier og identitet, som genstande og møbler i vores omgivelser rummer.

Forløbet skal udvikle elevernes analytiske blik på genstande og give dem forudsætninger for at forholde sig til samspillet mellem form, funktion og udtryk i forskellige møbler, som findes i hjemmet.

Forløbet er henvendt til undervisningen i 6. klasse i håndværk og design.

Anslået tidsforbrug 3-4 lektioner.

Mål med forløbet

I dette forløb er det primært kompetenceområdet design, der er i spil i de faglige aktiviteter. Målet er, at eleverne kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. Der tages særligt afsæt i færdigheds- og vidensområderne evaluering samt materialekomposition og udtryk.

Eleverne skal arbejde med genstandsanalyse og forholde sig til designfaglige aspekter som fx materialevalg- og komposition, form, funktion og udtryk i relation til udvalgte møbler i hjemmet, som de efterfølgende skal præsentere, vurdere og evaluere.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Forløbet er inddelt i fire faser, der rummer en researchfase, en analysefase, en præsentationsfase og en evaluerings-/feedbackfase. Forløbet kan tilrettelægges og gennemføres, så det passer til dine elevers alder og faglige forudsætninger.

Hvis du gennemfører forløbet som fjernundervisning, kræver det, at dine elever har mulighed for at dokumentere og præsentere deres arbejde via eksempelvis mobiltelefon, tablet eller pc. Som lærer kan du med fordel organisere undervisningen, så eleverne arbejder enten par- eller gruppevis.

 

Forløb

Introduktion

Inddel på forhånd eleverne i små arbejdsgrupper à 2-3 stykker og introducer dem for opgaven, de forskellige faser i forløbet samt krav om dokumentation og tidsforbrug.

Research

·Som introduktion til forløbet kan du vise The Danish chair 360 grader tour. Se videoen sammen med dine elever i det virtuelle rum: The Danish chair 360 grader tour

Lad herefter dine elever tale sammen i grupper om det, de har set, eksempelvis:

- Var der nogle af stolene, I kendte?

- Hvad lagde I særligt mærke til?

- Var der forskel på stolenes materialer i forhold til den tid, de er blevet til?

Tal eventuelt også om:

- Hvad der kendetegner et møbel frem for en genstand.

- Hvornår er der tale om et møbel?

Analyse

·Rammesæt den næste fase for eleverne, hvor de skal lave en genstandsanalyse, enten online eller gennem en videopræsentation. En genstandsanalyse er en analytisk tilgang til faget med fokus på materialer, forarbejdning og design.

·I arbejdet med en genstandsanalyse får eleverne taleretten, og det er deres undersøgelser og ord, der bliver genstand for en efterfølgende samtale. Samtidig kan analysen være en indledende opgave og en optakt til et videre forløb. Du kan bruge redskabet til genstandsanalyse fra emu.dk til at rammesætte opgaven for eleverne: Genstandsanalyse

·Lad nu eleverne finde et møbel i deres hjem, som de synes er sjovt, flot, anderledes eller ud fra andre kriterier.

·Eleverne tegner en skitse af møblet (eller tager et foto).

·I grupper laver eleverne nu en genstandsanalyse af de møbler, de hver i sær har valgt.

Det vil sige, at de skal undersøge, hvilke materialer møblet er lavet af, hvad det bruges til, hvilke teknikker der er brugt i fremstillingen af møblet og hvornår møblet mon er bygget/produceret etc.

Eleverne skal være tilkoblet det fælles online-rum, mens de analyserer møblet. Her kan de fx dele deres skærm med visning af et foto eller en skitse af møblet. På den måde er det muligt for deltagerne at stille spørgsmål, have fælles overvejelser over designet, mv.

Præsentation

·Elevgrupperne deler deres genstandsanalyser og skitser (eller fotos) med dig som lærer, eksempelvis gennem en digital/virtuel platform.

·På skift præsenterer elevgrupperne deres genstandsanalyse (virtuelt eller på en anden vis) og bruger fagbegreber til at gøre rede for møblet ud fra følgende spørgsmål:

1. Fase: SE

- Hvilket materiale(r) er møblet lavet af?

- Hvor stort er det?

- Hvilke farver har det?

2. Fase: UNDERSØG

- Hvordan er møblet fremstillet (teknikker)?

- Hvilke dele er det fremstillet af?

3. Fase: GÆT

- Hvordan skal møblet bruges?

- Hvor i hjemmet vil det passe ind?

- Hvem vil bruge det?

- Hvem har mon lavet møblet?

4. Fase: TÆNK

- Har I forslag til ændringer. Hvilke?

- Vil I selv kunne lave møblet?

- Vil I selv bruge det, hvorfor (ikke)?

 

Mulighed for variation

·I stedet for at lave en skitse af møblet, kan dine elever lave en kort video, hvori de beskriver møblets form, funktion og materialer.

·Eleverne kan også tage fotos af møblet fra forskellige vinkler og kategorisere dem ud fra særlige kendetegn ud fra overskrifterne: Materialer, funktion og særlige kendetegn.

·I stedet for møbler kan forløbet tage afsæt i andre genstande, som findes i hjemmet.

·Hvis der er delvis adgang til håndværk og design faglokalet, kan forløbet tilføjes en konstruktions-fase, hvor eleverne fremstiller deres eget møbel, enten som mock-up/model i pap eller papir eller som et færdigt produkt i egnede materialer og 1:1.

 

Evaluering/feedback

Som lærer giver du gruppevis feedback til eleverne på deres genstandsanalyse ud fra, i hvor høj grad de ved brug af fagbegreber formår at gøre rede for komposition, form og farve i møbeldesignet samt demonstrere deres viden om møblets komposition, form og funktion. Du kan også med fordel give feedback på gruppedynamik og samarbejde.

Du kan endvidere overveje følgende i forhold til formen:

- At du giver umiddelbar mundtlig feedback i det virtuelle rum, hvor du og elevgruppen er til stede samtidig.

- At du giver mundtlig feedback via lydoptagelse, som du sender til eleverne efterfølgende.

- At elevgrupperne præsenterer deres genstandsanalyser for hinanden og efterfølgende giver hinanden feedback på udvalgte kriterier.

 

Anden inspiration

Hvis du har adgang til Gyldendals fagportal, kan du få mere inspiration fra materiale om designprocessen

Du kan også finde inspiration i Designmuseum Danmarks digitale guide

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.