Forløb

6. klasse: Erzähl doch mal!

I dette forløb kan eleverne lære at føre en samtale på tysk ved at lytte og læse om to tyske unge mennesker. Eleverne tildeles hver én af rollerne og øver sig på at kunne spille denne person.

Eleverne kan i første fase arbejde sammen to og to med at interviewe hinanden og få lærerens formative feedback på deres brug af spørgeord. I anden fase kan indholdet i opgaven udvides, og eleverne kan tildeles en ny makker, som de øver samtalen med. Når makkerparret er tilfredse, kan de indspille deres dialog og sende den til et andet makkerpar. Det nye makkerpar kan give feedback på spørgeordene.

Forløbet er henvendt til undervisningen i tysk i 6. klasse.

Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Mål med forløbet

Der arbejdes i forløbet med mundtlig kommunikation, primært inden for færdigheds- og vidensområdet samtale. Herunder specifikt med de to vejledende mål: ”Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner” og ”Eleven har viden om relevante spørgeord og svarstrategier”.

Forløbet danner grundlag for, at eleverne senere kan samtale på et indholdsmæssigt højere niveau.

 

Tilrettelæggelse og forudsætninger

Eleverne har formodentligt allerede arbejdet med at præsentere sig selv, deres familie, og måske også deres interesser. De væsentligt chunks, der knytter sig til at kunne præsentere sig selv, kan i dette forløb repeteres i et nyt og mere motiverende format, da eleverne ikke skal optræde som sig selv, men som en anden person. Afhængigt af niveau, kan eleverne digte flere detaljer til ”deres person”, end dem, som teksterne giver. De kan stilladseres til dette ved hjælp af et Steckbrief (find bilag nederst på siden). Afhængigt at, hvor meget klassen allerede har arbejdet med spørgeord og svarstrategier, kan læreren undervise i/repetere dette forud for elevernes samtaler med hinanden.

For at skabe et gensidigt afhængigt samarbejde i klassen, kan eleverne sættes sammen to og to. Det er hensigtsmæssigt, at grupperne laves, så ingen elever føler sig fravalgt. I dette forløb når eleverne at arbejde sammen med to forskellige makkere, hvilket kan være med til at styrke oplevelsen af tilhørsforhold til klassekammeraterne i en tid, hvor de er meget adskilt.

Læreren kan af flere gange samle klassen i det virtuelle klasserum, hvor det kan sikres, at alle er med, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Derudover kan læreren deltage i de mindre grupperum, så alle elever kan få en direkte og formativ feedback på arbejdet.

 

Forløb

Forløbet er inddelt i to faser.

Fase 1

Du kan starte forløbet med at præsentere opgaven og formålet på et virtuelt klassemøde. Du kan på forhånd have indtalt de to korte tyske tekster og sendt dem som lydfil til eleverne. Eleverne kan dermed høre lyden, imens de selv læser de to tekster.

Du kan sætte eleverne sammen to og to, og fortælle hvem, der skal være henholdsvis Laura og Daniel. Lad det gerne være tilfældigt, som eksempelvis ”den elev, hvis mor er ældst, er Laura”. 

Eleverne kan herefterarbejde sammen i et digitalt møderum, hvor de kan læse de to tekster igen og ud fra ordlisterne arbejde med at forstå indholdet. Eleverne kan udfylde deres eget Steckbrief ud fra den person, de har fået tildelt. Vær opmærksom på, at ikke alle oplysninger er givet i teksterne – eleverne skal selv finde på noget af indholdet.

Herefter kan klassen igen samles i det virtuelle møderum, hvor du kan repetere de relevante spørgeord (eksempelvis wie, wo, was, wer, welche) og tale med eleverne om, hvordan de kan bruge ordene fra det stillede spørgsmål i deres svar. Du kan fortælle, hvilke og hvor mange spørgeord der som et minimum skal anvendes.

Eleverne kan nu igen mødes i deres makkerpar i virtuelle grupperum, hvor de ud fra Steckbrief-skabelonen på skift kan interviewe hinanden. Du kan på skift lytte til makkerparrene og give feedback på, om de aftalte spørgeordene anvendes og forstås af modparten.

Fase 2

I denne fase kan eleverne individuelt skrive flere detaljer, som de selv finder på, på deres Steckbriefe, eller de kan udfylde skabelonen ud fra en anden person, de kender.

Herefter kan du sætte dem sammen med en ny makker, og de kan øve interviewsituationen igen. Denne gang kan du opfordre dem til at give længere svar på makkerens spørgsmål.

Som afslutning på forløbet kan du lade eleverne indtale deres interviews og sende dem til et andet makkerpar. Imens eleverne lytter til hinandens interviews kan de holde øje med, om alle spørgeordene bruges, og efterfølgende give den anden gruppe en mundtlig feedback på dette.

 

Mulighed for variation

  • Der kan anvendes andre tekster, hvor mindst to tysktalende person præsenterer sig selv.
  • Eleverne kan digte flere informationer på deres Steckbrief.
  • Eleverne kan få feedback på mere end blot spørgeordene, fx også på om der anvendes hele sætninger i svarene.

 

Evaluering

Der er i beskrivelsen af forløbet foreslået en formativ feedback i slutningen af fase 1, og peer feedback i fase 2.

Derudover kan du i det virtuelle klasserum evaluere forløbet med eleverne. Det kunne eksempelvis være med en quiz (eventuelt en Kahoot, hvor du deler din skærm og eleverne bruger deres mobiltelefoner til at svare) om betydningen af spørgeordene og evt. andet ordforråd fra forløbet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.