Forløb

Vær den bedste udgave af dig selv - et forløb med fokus på sundhed

Forløbet giver inspiration til, hvordan man kan planlægge et praksisbaseret undervisningsforløb på agu. Forløbet er udviklet og afprøvet på FGU Nordvestsjælland, skolen i Holbæk. Forløbet inddrager fagene dansk, matematik og PASE samt de faglige temaer ’omsorg og sundhed’ og ’mad og ernæring’.

Hos eleverne var der behov for at blive klogere på, hvad der er sundt, hvordan man får sunde vaner, og hvordan man kan komme af med dårlige vaner. - dette har dannet baggrunden for det konkrete forløb. 

I praksisbaserede undervisningsforløb kan man understøtte og motivere elevernes læring ved at lade eleverne være medarrangører af forløbene, så muligheden for, at deres interesser kommer til at påvirke forløbet, fordres. Dette med afsæt i en erkendelse af, hvad det er nødvendigt, at eleverne tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer i forhold til en defineret udfordring.

I forlængelse heraf defineres der nogle læringsmål, og fagrækken tilpasses, så fagene understøtter læringsmålene. Dette - kombineret med masser af praktiske eksempler, som de har været med til at bestemme - kan hos eleven skabe en oplevelse af motivation, sammenhæng og læring.

Forløbet “Vær den bedste udgave af dig selv” giver inspiration til, hvordan man kan planlægge et praksisbaseret undervisningsforløb på AGU. Forløbet er udviklet og afprøvet på FGU skolen i Holbæk.
 

Om forløbet:

Forløbet afvikles over en uge, men kræver en planlægningshorisont på et par måneder.

I forløbet blandes eleverne på tværs af hold og inddeles i tre teams. De fordeles ud fra sociale hensyn og ud fra interesser.

Forløbet omhandler temaerne

 • Motivation
 • Motion
 • Alkohol
 • Rygning og stoffer
 • Søvn og kost
   

Planlægning/overvejelser:

Da eleverne blandes på tværs af hold og dermed møder, for dem, nye elever og lærere, er et læringspunkt fra forløbet i Holbæk, at det er vigtigt, at der forud for ugen arbejdes på at skabe nogle trygge læringsrum.

Det kan fx være at have nogle ”hilse på” aktiviteter eller møder forud for ugen, så eleverne møder op til ugen med en følelse af at træde ind i trygge rammer med elever og lærere, de har mødt før.

Et andet vigtigt læringspunkt er, at materialer til projektugen skal bestilles i god tid, og at eksterne oplægsholdere eller omkringliggende virksomheder også kontaktes i god tid før projektugen.
 

Tilrettelæggelse:

Spørgeskema

Som forberedelse til projektugen skal eleverne være med til at lave spørgeskemaer og undersøgelser om elevers livsstile. Spørgsmålene kan fx omhandle:

 • Hvor meget sover du?
 • Drikker du? Hvor ofte? Hvor meget?
 • Ryger du? Hvor meget ryger du? Tager du stoffer?
 • Dyrker du motion? Hvor ofte dyrker du motion? Vil du gerne dyrke mere motion?
 • Hvordan er dine kostvaner? Spiser du meget fastfood?

Nogle af eleverne inviteres til at medvirke til at sætte spørgeskemaerne op ca. 2 uger før projektugen. Spørgeskemaerne besvares af alle projektugens deltagere, og man kan også forsøge at få en besvarelse fra en gruppe jævnaldrende fx på et nabogymnasium.

Der udarbejdes efterfølgende et sammendrag af undersøgelsens resultater og konklusioner. Fx kan der laves der en sammenligning mellem gymnasiegruppen og projektugedeltagerne. Der udarbejdes ligeledes grafer og statistikker af resultaterne. Således kommer den matematik-faglige vinkel på sundhed allerede her i spil.

Elevgrupperne arbejder med den grad af selvstændighed, de har forudsætningerne for, mens lærerne bidrager med hjælp, vejledning og udfordring efter behov.

Faglig dokumentation

Eleverne skal fagligt dokumentere forløbet med produkter (fx billeder og beskrivelser) fra lærings- og produktionsprocessen, deres vigtigste beregninger og en liste over deres nye viden på område og dermed erkendelser og vaneændringer i forbindelse hermed.
 

PROGRAM FOR UGEN

De deltagende elever inddeles i forskellige teams – og får en plan for ugen.

Den daglige struktur kan fx se sådan ud:

08.15 – 8.30             Morgenmad

08.30 – 10.00           1. modul

10.00 – 10.30          Pause

10.30 – 12.00          2. modul

12.00 – 12.30          Spisepause

12.30 – 14.00          3. modul

 

Eksempel på plan for ugen:

eksempel
© Pluss A/S og Børne- Og Undervisningsministeriet

AKTIVITETER I LØBET AF UGEN

Nedenfor følger forslag til aktivitetsstationer, som ugen kan bestå af. Stationerne adresserer de overordnede temaer.

Bortset fra et indledende motivationsoplæg og et afsluttende foredrag om stofmisbrug er det ikke afgørende, hvordan det rent praktisk besluttes, at de enkelte teams i løbet af ugen roterer mellem de forskellige aktivitetsstationer fordelt på temaerne Motion, Alkohol, Rygning og stoffer, samt Søvn og kost.

Indledende motivationsoplæg

Ugen begyndes med, at en ekstern gæst holder et oplæg om motivation, og hvordan dét påvirker ens livsførelse. Fx med fokus på hvor vigtigt det er ikke at betragte sig selv som et offer, og hvordan man kan arbejde med at træde ud af offerrollen, fordi det kan hindre motivationen til at drive sit liv frem. Dette kan fungere som et kickstartende indblik for eleverne i det videre arbejde med at forstå egen sundhed og livssituation, og hvorfor det er vigtigt at rette op på de faktorer eller vaner, som man ikke er tilfreds med. På denne måde understøttes elevernes refleksion over, hvad der er vigtigt for dem, og hvad der får deres liv til at give mening.

Et redskab til at få eleverne til at reflektere, fx ved at illustrere primære værdier i ens liv og sideværdier i ens liv med hhv. bolde og sand i et glas. Der er plads til flere værdier i ens liv, hvis boldene (de primære værdier) kommes i glasset først og herefter sandet (sideværdierne).

Det faglige indhold i dette oplæg knytter sig særligt til læringsmål om planlægning og at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger (PASE) og til det at sætte mål for sig selv (Omsorg og Sundhed).

Station ’Bryd vanen’ (Motivation)

I forlængelse af fokus på at arbejde med motivationsfaktorer i ens liv kan der arbejdes med at bryde med dårlige vaner. Det kan inkludere et oplæg om hjernens opbygning, dens funktion og dens virke i forhold til de beslutninger, vi træffer. Man kan fx arbejde med et undertema omhandlende i hvilke situationer i ens liv, man ”flygter”, ”fryser” eller ”kæmper”.

Til ”Bryd vanen” skal eleverne producere en kontrakt med sig selv om hvilke vaner, de ønsker at arbejde med, og hvordan de vil gøre det.

Det faglige indhold i ”Bryd vanen” knytter sig særligt til læringsmål vedrørende ansvarlighed ift. at udføre en opgave og at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger (PASE) og til at sætte mål for sig selv (Omsorg og Sundhed).

Du finder et udkast til powerpoint oplæg til Station ’Bryd vanen’ her.
 

Station ’Tjek din sundhed’ (Motion)

”Tjek din sundhed” har til formål at give eleverne en introduktion til, hvad fysisk aktivitet betyder for kroppen, og et indblik i, hvad tilstanden er i egen krop på faktorer som blodtryk, puls, iltmætning og lungefunktion i forskellige situationer med fysisk aktivitet.

Stationen kan startes med et oplæg om, hvad fysisk aktivitet gør ved kroppen på den lange bane fx ift. livsstilssygdomme og på den korte bane ift. ovennævnte faktorer. Herefter kan eleverne blive bedt om at teste egen krop på disse faktorer under forskellige aktivitetsniveauer og lave beregninger herpå. Stationens læring kan samles op i en Kahoot, hvor eleverne quizzes i både teori og den praktiske anvendelse.

Det faglige indhold i ”Tjek din sundhed” knytter sig særligt til læringsmål vedrørende diverse regneregler fx inden for procentregning (Matematik) og til sundhedsbegrebet motion (Omsorg og Sundhed).

Du finder et PowerPoint oplæg om sundhed her

Skema, som eleverne fx kan udfylde findes her (word) 

 

Station ’Promillebriller’ (Alkohol, rygning og stoffer)

For at give eleverne et indblik i, hvad det egentlig gør ved sanserne at være alkoholpåvirket, kan der laves forskellige aktiviteter, hvor eleverne er iført promillebriller. Aktiviteterne kan fx være at spille fodbold, kaste bolde, gå på line og lignende. Øvelsen gør dem i stand til i ædru tilstand at reflektere over betydningen af at være påvirket.

Denne aktivitet skal gerne medføre, at eleverne tager oplevelsen af manglende kontrol i situationer, hvor de er påvirkede, med sig videre i deres dagligdag og måske tænker en ekstra gang over deres beslutninger, inden de fx sætter sig beruset op på cyklen eller ind i bilen.

Det faglige indhold i forsøget med promillebrillerne knytter sig særligt til læringsmål vedrørende at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger (PASE) og til den grundlæggende forståelse for sundhedsbegreberne alkohol og stoffer og deres påvirkning af kroppens ydeevne (Omsorg og Sundhed).
 

Station ’Rawbites’ (Søvn og kost)

Eleverne opfordres til at tænke over, hvad der er godt og skidt at indtage af mad, og lærer svarene på det spørgsmål. Det kan være en idé inden for Mad og Ernæring at lade eleverne deltage i produktion af Rawbites. De fleste elever kender til det usundere alternativ müslibarer, men her kan de blive introduceret til et sundere alternativ med rene råvarer - og finde motivation i at være medproducenter af produktet.

Det faglige indhold i produktionen af Rawbites knytter sig særligt til læringsmål inden for kendskab til råvarers egenskaber og mulige anvendelse samt sundhedsfremme (Mad og Ernæring).

 

Andre forslag til indhold i de enkelte temaer:

Motivation

 • Hvordan forholder hjernen sig til belønning? Skumfiduseksperiment a la Walter Mischels oprindelige selvkontrolseksperiment
 • Lærernes personlige fortællinger om motivation og mangel herpå ud fra deres erfaringer

Motion

 • Yogasession
 • Besøge et lokalt fitnesscenter

Alkohol, rygning og stoffer

 • Rygestopkursus/tiltag til at arbejde med at ryge mindre
 • Hash’ påvirkning af hjernen

Søvn og kost

 • Film: Supersize Me
 • Vægttabsteknikker
 • Sunde alternativer til usund kost (i forlængelse af Rawbites)
 • Tema om energidrikke

 

AFSLUTNING AF FORLØBET

Foredrag om stofmisbrug

Forløbet afsluttes med et foredrag af en ekstern foredragsholder. Det kan fx være et foredrag om vejen til at komme ud af stofmisbrug. Dette foredrag skal have til formål at få eleverne til at reflektere over, hvad man kan gøre for at styre sit eget liv i den rigtige retning, herunder betydningen af at skabe gode vaner i relation til egen livsførelse og at pleje sine værdifulde relationer til andre mennesker.

En erfaring fra projektugen i Holbæk er, at det er givende, hvis der i foredraget kan skabes en vekselvirkning mellem det muntre og det alvorlige.

Det faglige indhold i dette oplæg knytter sig særligt til læringsmål vedrørende forståelse af budskaber (dansk), til at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger (PASE), og til hvordan erfaringer og målsætninger kan være med til at forme os (Omsorg og Sundhed).
 

PRODUKTER TIL PORTFOLIO

Afsluttende samler eleverne diverse produkter fra forløbet og viser dem frem på en “messe”.

Den faglige dokumentation kan desuden bruges til deres portfolioopgave og standpunktsbedømmelse.

Følgende produkter fra projektugen indgår i elevernes portfolio:

 • Spørgeskemaundersøgelse og afrapportering heraf
 • En vanekontrakt
 • Beregninger ifm. sundhedstjek
 • Opskrifter
 • En sundhedsfolder
 • En skriftlige rapport, video eller podcast om læringen mht. egen sundhed og vaner
   

Evaluering af forløbet

I slutningen af ugen evaluerer lærerne forløbet med eleverne, hvor eleverne kan reflektere over deres indsats, deres resultater og dermed læring samt få feedback af lærerne i forbindelse hermed.

Lærerteamet evaluerer også sammen det praksisbaserede forløb. Evalueringen kan centrere sig om, hvad der er lykkedes, og hvor der er potentiale for forbedringer til fremtidige forløb. Dette med særlig fokus på hvordan det tværfaglige samarbejde er forløbet og på elevernes oplevelse af forløbet som helhed.

Se forslag til evalueringskoncept her (pdf). 
 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss A/S på baggrund af sparring fra FGU Skolen i Holbæk og i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet – juni 2020.

Hvis man har spørgsmål mv. til  forløbet/erfaringerne: FGU Nordvestsjælland, afd. Holbæk: Lærer Rasmus Schiellerup, rsc@fgunvs.dk og lærer Charlotte Dejgaard Thomsen, cdt@fgunvs.dk

Siden er opdateret 17. november 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.