Artikel

Autenticitet som didaktisk princip i FGU

Underviseren er en autentisk identifikationsmodel for eleven og autenticiteten bygger på kendskab og erfaring inden for det beskæftigelsesområde, der indgår i det faglige tema, og som underviseren selv er udlært inden for.

Hvad er Autenticitet, og hvordan kan det optræde i FGU undervisningen?

Autenticitet handler om forskellige måder, hvorpå I som lærere møder eleverne i det faglige felt i både teori og praksis. Autenticitet dækker bl.a. over begreber som ’ægthed’ og ’oprigtighed’. Det betyder, at I som lærere er troværdige og pålidelige over for eleverne. Autenticitet er netop knyttet til jeres evne til at rammesætte faglige, virkelighedsnære og realistiske opgaver og støtte eleven i opgaveløsning med jeres viden og erfaring inden for det faglige beskæftigelsesområde. Som lærere optræder I både som underviser og mentor i en slags mester-rolle, så eleven kan se og spejle realistiske og autentiske opgaveløsninger og træne faglige færdigheder i reelle produktioner.

Autenticitet kan være arbejdet med virkelige udfordringer indenfor pgu, agu, og egu, (se eksempler nedenfor). Autenticitet handler om, at I som lærere i tæt samarbejde med eleverne skaber et autentisk læringsmiljø, som afspejler beskæftigelsesområdet i forhold til arbejdstider, regler, rutiner, tilgange til opgaveløsninger, relation til samarbejdspartnere, kollegaer og aftagere af elevens produktioner. Et autentisk læringsmiljø har til mål at skabe varierede og anvendelsesorienterede læringsforløb i tæt samarbejde med fx virksomheder og lokale institutioner for at løse virkelige udfordringer i hverdagslivet.

Desuden knytter begrebet autenticitet sig til de forskellige og skiftende relationer, som I og eleverne indgår i undervejs i undervisning og i mødet med praksis. Relationer som stiller krav til, at I optræder autentisk og fra elevperspektiv opleves som værende troværdige, indlevende og engagerede i forskellige lærerpositioner og sammenhænge, fx undervisning, vejledning, i praksis læringssituationer og samspillet mellem teori undervisning og elevernes læringspraksis.

 

Hvad betyder det for eleverne, at I arbejder med autenticitet og optræder autentisk?

Det kan betyde, at den enkelte elev og elevgruppen:

 • Oplever læreren som en stærk faglig identifikationsmodel
 • Oplever læreren være fysisk og mentalt til stede i læringsrummet med et anerkendende og professionelt nærvær
 • Oplever at læreren formår at skabe et virkelighedsnært billede af hvordan faglig viden og konkrete færdigheder spiller sammen med de konkrete beskæftigelsesområder
 • Individuelt og i fællesskaber oplever en læringskultur præget af virkelighedsnære og realistiske problemstillinger og opgaveløsninger som kan bidrage til at udvikle praksis
 • Oplever en grundlæggende autentisk stemning som kan understøtte elevernes faglige, sociale og personlige udfordringer (udfoldet nedenfor).

 

Hvordan kan I som FGU-lærere optræde med autenticitet, og hvordan kan det komme til udtryk i undervisningen?

Det er væsentligt, at I vil noget med eleven og går helhjertet, oprigtigt og i hele jeres fremtoning ind i mødet med eleven for at understøtte det ’noget’ I vil lære eleven.

Den autentiske lærer:

 • Møder eleven med respekt og anerkendelse (fx fælles tjek ind med spørgsmål til eleverne om ’dagsformen’: hvad er I særligt optaget af? Hvad forventer I af dagens arbejde? Er der forhold jeg som lærer skal være særligt opmærksom på ift. din deltagelse i dagens undervisning og arbejde?)
 • Sætter tydelige og gunstige rammer, der afspejler et autentisk læringsmiljø (fx spørgsmål til holdet: hvilke normer skal gælde for vores fælles læringsmiljø? Hvordan støtter jeg som lærer og I hinanden indbyrdes i at udvikle et respektfuldt og anerkende læringsmiljø med plads til personlig, faglig og social udvikling).
 • Er gennem sit fagsprog og professionalitet en autentisk identifikationsmodel for eleven (fx med spørgsmål til centrale faglige begreber, særligt sprog eller jargon inden for konkrete beskæftigelsesområder).
 • Har indgående kendskab til det faglige felt og beskæftigelsesområde (fx er orienteret i hvilken viden, kompetencer og særlige udviklingstendenser som præger det konkrete arbejdsfelt)
 • Kan optræde med ’professionelt nærvær’, dvs. møde elevens faglige og personlige spørgsmål med 1. indlevelse, 2. engagement og 3. professionel distance (dvs. evnen til at kunne adskille egne følelser og stemninger fra elevernes, og optræde med et autentisk nærvær, dvs. kunne vurdere den mest hensigtsmæssige personlige og faglige støtte til eleven).

At optræde autentisk i mødet med eleverne stiller en række krav til jer:

 • Den personlige intention: At I vil noget med jeres undervisning, som er relevant i forhold til det konkrete beskæftigelsesområde, eleverne kommer ud i
 • Inkarnationen af budskabet: Den autentiske FGU-lærer sender et helhjertet budskab til sine elever om, at der er noget værdifuldt at lære
 • Respekt for eleverne: En FGU-lærer, der kun interesserer sig for det faglige indhold og ikke for, om eleverne lærer det, lykkes ikke som lærer. Den autentiske FGU-lærer respekterer eleverne som frie og selvstændige mennesker
 • Rammerne for arbejdet: Den autentiske FGU-lærer opsøger eller prøver at skabe rammer, der er gunstige for lærerens intentioner og konkrete mål for undervisningen
 • Samarbejdet med kollegerne: Et godt samarbejde med kollegerne er en ressource, der støtter FGU- lærerens intentioner
 • At kunne hvad man vil: En autentisk FGU-lærer skaffer sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne virkeliggøre sine intentioner
 • At man varetager sin egen faglige udvikling for at kunne:
  • inspirere og udfordre elevernes personlige, faglige og sociale udvikling samt elevernes læring og autentiske opgaveløsninger og
  • indgå i feedback og fagligt refleksive processer med kollegaer. (bearbejdet efter Per F. Laursen, Den autentiske lærer, 2007)

 

Eksempler på autenticitet i FGU

I kan som lærergruppe arbejde med autenticitet i undervisningen. Det kan I gøre gennem fælles udviklingsforløb, hvor I undersøger, hvordan de forskellige beskæftigelsesområder, fag og temaer i uddannelsen kan bringes tættere sammen med særligt fokus på elevernes arbejde med konkrete virkelighedsnære problematikker. Her kan I gøre brug af metoder (fx fra aktionslæringen) som forbinder teori, metoder og modeller med relevante beskæftigelsesområder, og hvor I udvikler og afprøver konkrete og realistiske løsningsmetoder i relation til autentiske opgaver fra beskæftigelsesområdet.

I kan også have fokus på at invitere lokale virksomheder, foreninger og institutioner (fx restauranter, institutioner, plejehjem, uddannelsessteder, sundheds- og idrætsinstitutioner etc.) til tæt samarbejde og implementering af virkelige faglige udfordringer, hvor I støtter eleven i autentiske opgaveløsninger inden for beskæftigelsesområdet med vejledning og støtte fra fagfolk i praksisfeltet.

 

Autenticitet i pgu:

Rammen om elevens virkelighedsnære og helhedsorienterede opgaveløsninger tager afsæt i, at uddannelsen består af 2/3 produktion, hvor eleven fx inden for området byg, bolig og anlæg møder krav til kvalitet og aflevering til tiden med støtte og vejledning via sidemandsoplæring.

Læreren optræder her med autentisk faglig autoritet og støtter eleven i at møde den særlige kultur, fagets sprog og koder, værdier og omgangsformer som kendetegner det konkrete arbejdsområde inden for service-, produktion, bygge, anlæg og serviceteknik. Fx hvordan læreren som smed, tømrer, murer, anlægsgartner mv. bruger sig selv som fagperson med fortællinger fra byggepladsen, fra tegnestuen om konkrete opgaveløsninger, projektering (planer, procedurer, beregninger, designs) og samspillet med andre fagpersoner, fx rækkefølgen af de enkelte produktioner eller aktiviteter i byggeprojekter m.v.

 

Autenticitet i egu:

I elevernes praktik er der rig mulighed for at bringe teori og praksis tæt sammen i autentiske forløb, hvor eleven får afprøvet faglig viden og færdigheder i konkrete produktioner. I elevernes skoleundervisning kan læreren med sit eget kendskab til erhvervet knytte elevens praktik sammen med faglige opgaver, der stilladserer og udbygger elevens læring i praktikken. Hvis en elev fx arbejder i et køkken, kan skoleforløbet være inden for temaet som mad og ernæring og sammenhænge mellem kost, sundhed, bevægelse og trivsel.

 

Autenticitet i agu:

I agu er autenticitet tæt knyttet til den praksis, der er omdrejningspunktet for holdet. Derfor er det vigtigt, at den praksis, der vælges, virkelig optager jer som lærergruppe. Det betyder, at I har den autentiske interesse og viden om den praksis, der skal forme undervisningen i de almene fag. Det kan være, at I er meget optagede af klima og bæredygtighed, og at det skal være den praksis, der former et hold. Herfra vil I kunne arbejde med statistik og matematiske modeller, men også med dansk skriftsproglig udvikling (syntaks, betydningskonstruktioner, formidling, retorik, argumentationslære etc.) og derudover inddragelse af fx digitale medier, apps, platforme m.v. som samlet afspejler autentiske forhold inden for klima og bæredygtighed.

 

Du kan læse mere her og få inspiration i:

Per F. Laursen, Den autentiske lærer, 2007, Gyldendal Uddannelse

Siden er opdateret 04. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.