Håndtering af midlertidig aflysning af prøver i Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Denne vejledning omhandler den midlertidige aflysning af prøver i KUU affødt af Covid-19.

Siden er opdateret den 18. maj 2020.

 

Vejledningen relaterer sig særligt til disse fire bekendtgørelser, som omhandler de midlertidige foranstaltninger:

  1. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19; BEK 410 af 13/04/2020 (herefter benævnt: Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i KUU)
  2. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19, BEK nr 501 af 23/04/2020
  3. Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, BEK 629 af 15/05/2020
  4. Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), BEK 627 af 15/05/2020.

Der sker en gradvis og kontrolleret genåbning af institutioner, der underviser KUU-elever, fra den 18. maj 2020[1]. Dette gælder uanset, om eleverne undervises på FGU-institutioner, erhvervsskoler eller andet.

KUU-prøverne er dog fortsat midlertidigt aflyst[2]. Det bør dog nævnes, at børne- og undervisningsministeren som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner kan bestemme, at aflysningen af prøver gradvist ophører[3].

Aflysningen af prøverne betyder, at institutionen skal give eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse i portfolioprøven samt en afsluttende standpunktskarakter i det eller de fag på D-niveau, som eleven ellers skulle have været til prøve i.

Med denne aflysning gælder følgende om standpunktsbedømmelsen for de elever, som skulle have været til portfolioprøve eller prøve i fag på D-niveau:

Standpunktsbedømmelse i stedet for prøve i:

Afsluttende portfolioprøve

Eleven får standpunktsbedømmelse frem for prøvebedømmelse

Fag på D-niveau efter avu

Eleven får i de fag, der er valgt for elevens erhvervstema, standpunktskarakter frem for prøvebedømmelse

Fag på D-niveau efter eud grundfag

Eleven får i de fag, der er valgt for elevens erhvervstema, standpunktskarakter frem for prøvebedømmelse

 

KUU er opdelt i fire dele, og uddannelsen afsluttes efter tredje eller fjerde del. Hvis uddannelsen afsluttes efter tredje del, skal den unge gennemføre en portfolioprøve, der bedømmes bestået/ikke bestået, samt et fag på D-niveau. Hvis eleven afslutter uddannelsen efter fjerde del, skal den unge gennemføre en portfolioprøve, der bedømmes bestået/ikke bestået, samt to fag på D-niveau, hvoraf det ene fag skal være dansk[4].

Fagene på D-niveau kan tilrettelægges efter lov om almen voksenuddannelse[5] eller lov om erhvervsuddannelser[6]. Loven åbner også mulighed for, at fag på D-niveau kan tilrettelægges efter reglerne for hf enkeltfag i lov om de gymnasiale uddannelser[7], men denne mulighed anvendes ikke i praksis og er derfor ikke beskrevet her.

Prøver i KUU fag erstattes af en standpunktsbedømmelse/standpunktskarakter efter retningslinjerne i bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i KUU[8].

 

Afgivelse af standpunktsbedømmelsen/standpunktskarakteren

Den afsluttende standpunktsbedømmelse er en vurdering af elevens faglige niveau på det tidspunkt, hvor bedømmelsen afgives. Der gælder som udgangspunkt de samme rammer for afgivelse af standpunktsbedømmelsen som normalt. Det vil sige, at bedømmelsen skal afgives i henhold til bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt for D-niveauerne læreplanerne/fagbilagene i de enkelte fag. I portfolioprøven bedømmes eleven med bestået eller ikke bestået og i D-niveau-prøverne med en karakter efter 7-trinsskalaen.

 

Særligt om standpunktsbedømmelse for portfolioprøven

Den afsluttende standspunktsbedømmelse af portfolio skal baseres på kravene i Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse § 3 og bilag 2[9].

Helt overordnet gælder, at læreren skal give sin bedømmelse på baggrund af:

  • elevens faglige dokumentation
  • elevens præstation i undervisningen.

Den faglige dokumentation vil være samlet i en arbejdsportfolio i de fag og det erhvervstema, hvor der anvendes arbejdsportfolio.

I denne særlige periode, hvor eleverne har modtaget nødundervisning i længere tid, kan det være svært at vurdere elevens præstation i undervisningen, herunder arbejdsprocesser og -tilgange. Det kan derfor være nødvendigt for den enkelte lærer at inddrage vurdering af elevens præstation lige inden fastsættelsen af standpunktskarakteren i perioden med nødundervisning.

Læreren kan desuden have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktsbedømmelse gives. I den afsluttende, eventuelt digitale, undervisning kan læreren med fordel gennemføre læringsaktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx foregå ved, at eleven udarbejder noget, der svarer til en præsentationsportfolio på baggrund af sin arbejdsportfolio, og eleven fremlægger sin portfolio for læreren og har en faglig drøftelse med læreren herom.

 

Særligt om standpunktskarakter for D-niveau fag

Den afsluttende standpunktskarakter for fag på D-niveau skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige kompetencemål i den relevante læreplan/ fagbilag.

I denne særlige periode, hvor eleverne har modtaget nødundervisning i længere tid, kan det ligesom for portfolio-bedømmelsen være svært at vurdere elevens præstation i undervisningen. Det kan derfor være nødvendigt for den enkelte lærer at inddrage vurdering af elevens præstation lige inden fastsættelsen af standpunktskarakteren i perioden med nødundervisning.

Læreren kan desuden have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktskarakter gives. I den afsluttende, eventuelt digitale, undervisning kan læreren ligesom for portfoliofag med fordel gennemføre læringsaktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau.

Der skal inden fastsættelsen af standpunktskarakteren gennemføres en faglig drøftelse med eleven, der afdækker elevens faglige niveau. Dette er især vigtigt, hvis der er tale om en elev, som tidligere har forsøgt at gennemføre prøven i faget uden held og ikke har modtaget undervisning i faget i tiden op til at skulle have gennemført prøven igen.

 

Udfordringer omkring praktisk arbejde i værksteder mv.

Der er særlige udfordringer med at afgive standpunktsbedømmelse i forhold til elevernes præstationer i værkstedsarbejdet. Pligten til at give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse (d.v.s. nødundervisningen frem til 18. maj 2020) omfattede ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det ville være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af lærere og elever[10]. Eleverne har hermed som følge af lukningen i en længere periode ikke kunnet modtage denne type praktisk orienteret undervisning.

Det er her centralt at være opmærksom på, at bedømmelsen af eleven skal inddrage elevens indsamlede faglige dokumentation og kan inddrage elevens faglige niveau umiddelbart inden nødlukningen jf. ovenstående.

Desuden gælder det, at institutionen har mulighed for at udskyde praktisk orienteret undervisning i nødlukningsperioden[11], så den kan gennemføres, nu hvor det er muligt at gennemføre nødundervisning med fysisk tilstedeværelse.

 

Elevens bevis

Standpunktsbedømmelsen/standpunktskarakteren erstatter prøvebedømmelsen på de kompetencebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom[12].

Der, hvor eleven skulle have en prøvebedømmelse på beviset, skrives standpunktsbedømmelsen/-karakteren ind på beviset som en prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelserne er ophøjede standpunktsbedømmelser. På bagsiden af beviset skal der være en henvisning til BEK nr. 410 af 13/04/2020 og til enten BEK nr. 501 af 23/04/2020, hvis fag på D-niveau er udbudt i henhold til avu-bekendtgørelsen, eller BEK nr. 255 af 21/03/2020, hvis fag på D-niveau er udbudt i henhold til EUD-bekendtgørelsen.

 

Klage over bedømmelse

Eleverne har som under normale forhold mulighed for at klage over bedømmelserne. Eventuelle klager behandles i henhold til Bekendtgørelse om Kombineret Ungdomsuddannelse, bilag 3[13]. Der lægges vægt på, at eleven bliver bedømt i henhold til bekendtgørelsens § 3 og bilag 2. Herved kan eleven dokumentere opnåelse af de faglige mål vedrørende fag, der skulle afsluttes med en portfolioprøve, og i henhold til læreplaner for avu, hvis D-niveau fagene på KUU er tilrettelagt efter avu-regler, og læreplaner for grundforløbsfag på erhvervsuddannelser, hvis D-niveau fagene er tilrettelagt efter dette.

 

Midlertidige regler for optagelse på erhvervsuddannelser

Der er i denne periode nogle særlige foranstaltninger for at sikre overgangen til erhvervsuddannelser. Dette fremgår af Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, §2[14].

Erhvervsuddannelserne kan i denne periode optage en elev på grundforløb – herunder GF+, hvis eleven ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der som følge af tiltag i forbindelse med covid-19 ikke kan aflægges pt., og institutionen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Institutionen foretager dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt ville blive optaget på baggrund af prøvekarakterer.

 

Læs mere her: 

Spørgsmål/svar vedrørende covid-19

 


[1] Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning, §7 stk. 2.

[2] Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i KUU

[3] Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i KUU

[4] Lov om kombineret ungdomsuddannelse, § 11

[5] Avu-loven

[6] Lov om Erhvervsuddannelser

[7] Lov om de gymnasiale uddannelser

[8] Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i KUU

[9] Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse, § 3 og Bilag 2

[10] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, BEK 411 af 13/04/2020, §2c, stk. 3 (historisk).

[11] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, BEK 411 af 13/04/2020 §2c, stk. 3 og stk. 5 (historisk).

[12] Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

[13] Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

[14] Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Siden er opdateret 19. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.