Håndtering af midlertidig aflysning af prøver i den forberedende grunduddannelse (FGU)

Denne vejledning omhandler den midlertidige aflysning af prøver i FGU pga. COVID-19.

  1. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, for- beredende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og instituti- oner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid- 19; BEK 410 af 13/04/2020 (herefter benævnt: Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i FGU)
  2. Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, BEK 629 af 15/05/2020
  3. Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), BEK 627 af 15/05/2020.

 

Standpunktsbedømmelse erstatter midlertidigt prøvebedømmelse

Der sker en gradvis og kontrolleret genåbning af FGU-institutioner fra den 18. maj 2020[1]. FGU-prøverne er dog fortsat midlertidigt aflyst[2]. Det bør dog nævnes, at børne- og undervisningsministeren som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner kan bestemme, at aflysningen af prøver gradvist ophører[3].

Aflysningen af prøverne betyder, at institutionen skal give eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse i de fag og faglige temaer, som eleven ellers skulle have været til prøve i. Institutionen skal hermed give eleven den afsluttende standpunktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven fagligt ville have været klar til at gå til prøve[4].

 

 

Med prøveaflysningen gælder følgende om standpunktsbedømmelsen for de elever, der er klar til at gå til prøve:

 

Standpunktsbedømmelse i stedet for prøve

Standpunktsbedømmelse som normalt

Faglige temaer

Elever på FGU3-niveau får standpunktsbedømmelse i stedet for prøvebedømmelse

Elever på FGU1- og FGU2-niveau får standpunktsbedømmelse som under normale forhold

Almene fag

Elever får i dansk, matematik samt et tredje alment fag stand- punktsbedømmelse i stedet for prøvebedømmelse

Elever får i deres eventuelle andre almene fag standpunktsbedømmelse som under normale forhold

Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder til eleverne efter de almindelige regler herom[5].

 

 

Afgivelse af standpunktsbedømmelsen

Den afsluttende standpunktsbedømmelse er en vurdering af elevens faglige niveau på det tidspunkt, hvor bedømmelsen afgives. Der gælder som udgangspunkt de samme rammer for afgivelse af standpunktsbedømmelsen, som normalt. Det vil sige, at bedømmelsen skal afgives i henhold til bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt læreplanerne/fagbilagene i de enkelte fag/faglige temaer. I de faglige temaer bedømmes eleven med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i det relevante fagbilag/den relevante læreplan.

Bedømmelsesgrundlaget for standpunktsbedømmelsen fremgår specifikt af afsnit 4.2 i de enkelte læreplaner og fagbilag Helt overordnet gælder, at læreren skal give sin bedømmelse på baggrund af:

  • elevens faglige dokumentation
  • elevens præstation i undervisningen.

 

Den faglige dokumentation vil være samlet i en arbejdsportfolio i de fag/faglige temaer, hvor der anvendes arbejdsportfolio.

Standpunktsbedømmelsen skal som nævnt vise elevens aktuelle standpunkt målt i forhold til fagets/det faglige temas mål. I denne særlige periode, hvor eleverne i længere tid har modtaget først nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på FGU-institutionen og dernæst nødundervisning med fysisk tilstedeværelse på FGU-institutionen, kan det være svært at vurdere elevens præstation i undervisningen, herunder arbejdsprocesser og -tilgange. Det kan derfor være nødvendigt for den enkelte lærer at inddrage vurdering af elevens præstation lige inden nødundervisningsperioden i fastsættelsen af standpunktsbedømmelsen.

Læreren kan desuden have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktsbedømmelse gives. I den afsluttende undervisning kan læreren med fordel gennemføre læringsaktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx foregå ved, at eleven udarbejder noget, der svarer til en præsentationsportfolio på baggrund af sin arbejdsportfolio, og eleven fremlægger sin portfolio for læreren og har en faglig drøftelse med læreren herom.

 

Udfordringer omkring praktisk arbejde i værksteder mv.

Der kan være særlige udfordringer med at afgive standpunktsbedømmelse i forhold til elevernes præstationerne i værkstedsarbejdet i de faglige temaer og i forhold til det eksperimentelle arbejde i naturfag. Pligten til at give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse (dvs. nødundervis- ningen frem til 18. maj 2020) omfattede ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det ville være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af lærere og elever[6]. Eleverne har hermed som følge af lukningen i en længere periode ikke kunnet modtage denne type praktisk orienteret undervisning.

Det er her centralt at være opmærksom på, at bedømmelsen af eleven skal inddrage elevens indsamlede faglige dokumentation og kan inddrage elevens faglige niveau umiddelbart inden nødlukningen jf. ovenstående.

Desuden gælder det, at institutionen har haft mulighed for at udskyde praktisk orienteret undervisning i nødlukningsperioden [7], så den kan gennemføres, nu hvor det er muligt at gennemføre nødundervisning med fysisk tilstedeværelse på FGU-institutionerne.

 

Hvis eleven ikke opnår det forventede niveau

Hvis en elev skal nå et bestemt niveau i et fag for at komme videre i uddannelse, men ikke når niveauet til den planlagte tid, noterer institutionen det i elevens forløbsplan og meddeler det til den kommunale unge- indsats (KUI). KUI skal så træffe afgørelse om, hvorvidt eleven bør fortsætte sit forløb på FGU eller skal tilbydes noget andet. Dette gælder også, hvis eleven af sociale eller personlige grunde ikke er i stand til at fortsætte i uddannelse.

Det er elevens aktuelle niveau, der ligger til grund for lærerens vurdering af, om eleven har nået det pågældende niveau.

 

Elevens bevis

Standpunktsbedømmelsen erstatter prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom[8].

Der, hvor eleven skulle have en prøvebedømmelse på beviset, skrives standpunktsbedømmelsen ind på beviset som en prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelserne er ophøjede standpunktsbedømmelser. På bagsiden af beviset skal der være en henvisning til BEK nr. 410 af 13/04/2020.

 

Klage over bedømmelse

Eleverne har som under normale forhold mulighed for at klage over bedømmelserne. Eventuelle klager behandles i henhold til den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelses §§ 36-42 om klageprocessen over prøver. Der lægges vægt på, at eleven bliver bedømt i henhold til afsnit 4.2 i lære- planer og fagbilag, hvorved eleven dokumenterer opnåelse af de faglige mål.

 

Midlertidige regler for optagelse på erhvervsuddannelser

Der er i denne periode nogle særlige foranstaltninger for at sikre over- gangen til erhvervsuddannelser. Det fremgår af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, §2. Det gælder således i denne periode, at erhvervsuddannelserne kan optage en elev på grundforløb – herunder grundforløb plus (GF+) –hvis eleven ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges pt. - som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme - og institutionen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Institutionen foretager dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på bag- grund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

 

Læs mere her: Spørgsmål/svar vedr. covid-19.

 

 


1 Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning, § 7, stk. 2

Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i FGU. §1

Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i FGU, §2

4 Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i FGU, §3 stk. 1-3.

5 Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i FGU. §3, stk 3.

6 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid- 19, BEK 411 af 13/04/2020, §2c, stk. 3 (historisk).

7 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid- 19, BEK 411 af 13/04/2020 §2c, stk. 3 og stk. 5 (historisk).

8 Bekendtgørelse om midlertidig aflysning af prøver i FGU. §3, stk 3.

 

Siden er opdateret 27. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.