Eksempel fra praksis

Mentorordning på FGU Østjylland i forår/sommer 2020

I 2. kvartal 2020 og hen over sommerferien ansatte FGU Østjylland fem mentorer ca. 15 timer om ugen for at understøtte elevernes trivsel og fastholdelse som følge af nedlukning/genåbning.

Midlerne kom fra puljen, der blev udbudt i 2020: Tilskud til individuelle indsatser for sårbare unge. Både mentorerne, de ansatte på skolen og eleverne vidste, at ansættelserne var midlertidige, og hvornår de udløb.

For at få de rigtige personer ansat, kontaktede FGU-institutionen ”Hold Fast”, som er den fælles psykologordning for ungdomsuddannelserne i Randers. Formålet var at finde studerende på bachelorniveau, som vidste noget om angst og depression, og som kunne løfte opgaven med at være mentor for unge.

 

Mentorernes arbejde

I løbet af den tid mentorerne var ansat, fik de en særlig kontakt til ca. 50 elever ud af de 600 elever, der går på skolen. Til hverdag var mentorerne der, hvor eleverne var, for eksempel i pauserne og på holdene, og de fik talt sig ind på den enkelte elev. Nogle gange stemte mentorerne også dørklokker for at få en ung til at komme i skole igen.

I sommerferien arrangerede mentorerne udflugter, grillmad og hyggestunder. Her deltog 68 elever i diverse arrangementer.

 

Erfaringer

Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at opgaven for mentorerne er afgrænset og klart formuleret. Der skal for eksempel ikke være terapi og psykologsamtaler. Det er heller ikke en vejledningsopgave, som de ansatte vejledere varetager, og der var intet skrivebordsarbejde.

Der blev indkøbt en psykolog fra Hold Fast som koordinator for gruppen, som mødtes ugentligt og efter behov. Tovholderen for gruppen var FGU-direktøren, fordi det var en tværgående indsats, men den enkelte mentor refererede til den relevante skoleleder.

De væsentligste årsager til at projektet blev en succes:

 • Det er vigtigt at få rekrutteret de rigtige personer med de rette kompetencer – og at mentorerne er unge (ung til ung kontakt) og selvkørende.
 • Direktøren brugte meget tid på at forklare opgaven, og hvad den krævede af mentorerne. De skulle opfatte sig selv lidt som en klubpædagog, hvor ”det fælles 3.” er de uformelle samtaler - ikke undervisning eller psykologiske interventioner.
 • De blev kaldt 'Coronamentorer', fordi mentoropgaven ligger hos kommunen.
 • Alle på institutionen skal være bevidste om, hvorfor coronamentorerne er til stede. Der er en specifik grund til, at de er der, og det er vigtigt at tydeliggøre for at få en tydelig rolleafklaring.

 

For mere information kontakt: Skoleleder Rikke Krogh Hansen - 4180 2530, Mail: rkh@fguoj.dk

 

Opstartsdokument fra FGU-Østjylland

Opsøgende mentorer – hvem, hvad og hvordan?

Herunder gengives det opstartsdokument, som FGU Østjylland har udarbejdet i forbindelse med ansættelsen af mentorerne i 2020. Opstartsdokumentet beskriver rammerne for ansættelsen af mentorerne.

 

Karakteristik af mentorerne og deres overordnede opgave

De opsøgende mentorer er søgt blandt unge studerende fra psykologistudiet/nyuddannede psykologer/sygeplejesker/socialrådgivere/pædagoger. Baggrunden for valg af studerende/nyuddannede inden for de ovennævnte faggrupper er, at der vil være et behov for viden om angst og depression i det opsøgende arbejde, da coronakrisen virker angst- og depressionsudløsende. Angsten kan udtrykkes som angst for at vende tilbage til skolen/ud af isolationen.

Tidsbegrænset indsats
Mentorerne i korpset har en afgrænset opgave som corona-relaterede opsøgende mentorer i en afgrænset periode fra 25.maj til 31.august, hvorefter korpset opløses.

Opsøgende mentorarbejde hører under normalt ikke under FGU Østjyllands opgaveprofil, men derimod under de kommunale ungeindsatser. I kølvandet på hjemsendelsen af elever fra FGU på grund af corona, har folketinget afsat en ekstraordinær pulje til sårbare unge på FGU-området. Det opsøgende mentorteam er finansieret og indholdsafgrænset af denne puljes retningslinjer.

Mentorkorpset dækker alle afdelinger med undtagelse af Hadsten, som dækkes af intern medarbejder.

Det opsøgende mentorkorps består af:

 • Engboulevarden: 30-37 timer (Koordinator)
 • Grenå: 15 timer (mentor 1)
 • Ryomgård: 15 timer (mentor 2)
 • Brusgård: 15 timer (mentor 3)
 • Dalagervej: 15 timer (mentor 4)

Alle menotrer får arbejdstelefon og fgu-email.

 

Opgave og rolleudøvelse

Den opsøgende mentors kerneopgave er at bidrage til elevfastholdelse på FGU.

De opsøgende mentorer har til opgave i prioriteret rækkefølge:

 1. at skabe kontakt til elever, som udebliver fra undervisning. Som udgangspunkt på/ved hjemadressen/gåture sammen med de pågældende elever eller lignende.
   
 2. at tage kontakt til elever, som undervisere/vejledere er bekymrede for. Kontakten skal være af uformel karakter. Det kan være i form af enkeltstående eller få støttende samtaler opfulgt af check ups.
   
 3. at opsøge elever på skolen efter egen vurdering med henblik på samtaler/samvær.

Opgaven er at tilbyde sig som en ad hoc, uforpligtende, uformel pædagogisk samtalepartner.

Skønnes der behov for en psykologisk intervention, skal Hold Fast kontaktes via mentor-koordinatoren med henblik på at tilbyde en systemorienteret indsats til den involverende elev, undervisere samt vejleder, sekundært et kortere samtaleforløb.

Bemærk, at mentor ikke vil indgå i sådanne længerevarende fastholdelsesindsatser, da mentor arbejder opsøgende.
Der er tale om en midlertidig foranstaltning med en lav grad af formalia og en høje grad af selvledelse.

 

Koordinatorfunktion

Koordinatorens opgaver er at sikre:

 • erfaringsdeling på tværs af afdelinger
 • ensartet dokumentation af elevkontakter samt kontakttyper
 • mulighed for konkret sagssupervision til teamet ved særligt overvældende elevmøder mv. hos Hold Fast psykologerne

 

Løn, ansættelsesforhold og arbejdstid

Ansættelsesperioden er den 25.maj - 31.august 2020. Der aflønnes efter Uddannelsesforbundets overenskomst.

Den i kontrakten nævnte arbejdstid betragtes som en gennemsnitlig arbejdstid hen over perioden. Der er en høj grad af selvforvaltning omkring arbejdstid under hensyn til aftaler med pædagogisk leder om fremmødedage og aftaler med koordinator om teammøder mv. Arbejdstiden dokumenteres i Timelog.

 

Ledelse

Det opsøgende mentorkorps referer til FGU-direktøren. Den daglige operative ledelse vil i praksis være uddelegeret til pædagogisk leder.

Siden er opdateret 13. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.