Artikel

Håndtering af midlertidig aflysning af prøver i den forberedende grunduddannelse (FGU) – opdateret den 1. marts 2021

Denne vejledning omhandler den midlertidige aflysning af prøver i FGU på grund af coronavirus-situationen.

Vejledningen henviser særligt til disse bekendtgørelser, som omhandler de midlertidige foranstaltninger:

  1. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse og forberedende voksenundervisning som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19,
    BEK nr. 300 af 27/02/2021 (herefter: Bekendtgørelse om midlertidig prøveaflysning).
     
  2. Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, BEK 629 af 15/05/2020

 

Standpunktsbedømmelse erstatter midlertidigt prøvebedømmelse

FGU-prøverne er aflyst frem til og med 31. juli 2021.
(Bekendtgørelse om midlertidig prøveaflysning, §1)

Aflysningen af prøverne betyder, at institutionen skal give eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse i de fag og faglige temaer, som eleven ellers skulle have været til prøve i. Institutionen skal hermed give eleven den afsluttende standpunktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven fagligt ville have været klar til at gå til prøve.
(Bekendtgørelse om midlertidig prøveaflysning, §4, stk 3)

 

Med prøveaflysningen gælder følgende om standpunktsbedømmelsen for de elever, der er klar til at gå til prøve

 

Standpunktsbedømmelse i stedet for prøve

Standpunktsbedømmelse som normalt

Faglige temaer

Elever på FGU3-niveau får standpunktsbedømmelse i stedet for prøvebedømmelse

Elever på FGU1- og FGU2-niveau får standpunktsbedømmelse som under normale forhold

Almene fag

Elever får i dansk/dansk som andetsprog, matematik samt et tredje alment fag standpunktsbedømmelse i stedet for prøvebedømmelse

Elever får i deres eventuelle andre almene fag standpunktsbedømmelse som under normale forhold

 

Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder til eleverne efter de almindelige regler herom. 
(Bekendtgørelse om midlertidig prøveaflysning)

Det vil sige, at den opnåede standpunktsbedømmelse registreres som prøvebedømmelse på elevens bevis. Det er derfor vigtigt, at der stadig foretages et prøvefagsudtræk for de elever, der følger mere end et udtræksfag, det vil sige, har mere end et alment fag ud over dansk/dansk som andetsprog og matematik. Udtrækket afgør, hvilken afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse.

 

Samtale med eleven inden bedømmelsen

Eleverne skal i FGU almindeligvis have løbende tilbagemeldinger på deres udvikling, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt. 
(FGU-loven §28, stk 1)

Med bekendtgørelse om midlertidig prøveaflysning er der understreget, at forud for vurderingen af elevens opfyldelse af de faglige mål indgår en samtale med eleven. Denne samtale indgår som en del af undervisningen, herunder nødundervisningen, og tilbagemeldingen til eleven. Hensigten med samtalen er hermed, at eleven får en tilbagemelding fra sin lærer på sin faglige udvikling, inden eleven får sin standpunktsbedømmelse.

Hensigten med samtalen er ikke at skabe en eksamenslignende situation, og samtalen skal således ikke indgå som del af bedømmelsesgrundlaget for afgivelsen af standpunktsvurderingen.

 

Afgivelse af standpunktsbedømmelsen

Den afsluttende standpunktsbedømmelse er en vurdering af elevens faglige niveau på det tidspunkt, hvor bedømmelsen afgives. Der gælder som udgangspunkt de samme rammer for afgivelse af standpunktsbedømmelsen, som normalt.

Det vil sige, at bedømmelsen skal afgives i henhold til bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt læreplanerne/fagbilagene i de enkelte fag/faglige temaer. I de faglige temaer bedømmes eleven med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen.

Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af elevens opfyldelse af de faglige mål i det relevante fagbilag/den relevante læreplan. Bedømmelsesgrundlaget for standpunktsbedømmelsen fremgår specifikt af afsnit 4.2 i de enkelte læreplaner og fagbilag.

Helt overordnet gælder, at læreren skal give sin bedømmelse på baggrund af:

  • elevens faglige dokumentation
  • elevens præstation i undervisningen. 

Den faglige dokumentation vil være samlet i en arbejdsportfolio i de fag/faglige temaer, hvor der anvendes arbejdsportfolio.

Standpunktsbedømmelsen skal som nævnt vise elevens aktuelle standpunkt målt i forhold til fagets/det faglige temas mål.

Læreren kan have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktsbedømmelse gives. I den afsluttende undervisning kan læreren med fordel gennemføre læringsaktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det gælder uanset om undervisningen gennemføres som ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

En læringsaktivitet kan for eksempel være, at eleven udarbejder noget, der svarer til en præsentationsportfolio på baggrund af sin arbejdsportfolio, og eleven kan (eventuelt virtuelt) fremlægge sin portfolio for læreren og have en faglig drøftelse med læreren herom.

For inspiration til læringsaktiviteten: Se denne artikel på emu.dk, om hvordan FGU Nordvest har anvendt såkaldte ”øve-prøver”.

 

Udfordringer omkring praktisk arbejde i værksteder mv.

Hvis eleverne ikke har været fysisk på skolen i længere tid op til standpunktsbedømmelsen, fordi FGU-institutionen har været nedlukket, kan der være særlige udfordringer med at afgive standpunktsbedømmelse i forhold til elevernes præstationerne i værkstedsarbejdet i de faglige temaer og i forhold til det eksperimentelle arbejde i naturfag.

Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever, kursister eller deltagere. 
(Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, §12 stk. 1)

Det er her centralt at være opmærksom på, at bedømmelsen af eleven skal inddrage elevens indsamlede faglige dokumentation. Hvis eleven ikke har været fysisk på institutionen i længere tid inden standpunktsbedømmelse, kan bedømmelsen også inddrage elevens faglige niveau, som læreren kender fra værkstedsundervisningen umiddelbart inden nedlukningen.

 

Hvis eleven ikke opnår det forventede niveau

Hvis en elev skal nå et bestemt niveau i et fag for at komme videre i uddannelse, men ikke når niveauet til den planlagte tid, noterer institutionen det i elevens forløbsplan og meddeler det til den kommunale ungeindsats (KUI). KUI skal så træffe afgørelse om, hvorvidt eleven bør fortsætte sit forløb på FGU eller skal tilbydes noget andet. Dette gælder også, hvis eleven af sociale eller personlige grunde ikke er i stand til at fortsætte i uddannelse.

Det er elevens aktuelle niveau, der ligger til grund for lærerens vurdering af, om eleven har nået det pågældende niveau.

 

Elevens bevis

Standpunktsbedømmelsen erstatter prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Der, hvor eleven skulle have en prøvebedømmelse på beviset, skrives standpunktsbedømmelsen ind på beviset som en prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelserne er ophøjede standpunktsbedømmelser.

 

Læs mere på uvm.dk

Spørgsmål og svar om COVID19 i forhold til FGU.

 

Siden er opdateret 23. april 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.