Engelsk eux - Genåbning

Her har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning

Dette notat orienterer om opstart af undervisningen for de elever på eux, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag på deres studieforberedende år i sommerterminen 2020. Disse elever fortsætter med nødundervisning, men så vidt muligt med fysisk tilstedeværelse på skolen. Det er besluttet, at disse elever kun skal aflægge prøver i enkelte fag, mens det for øvrige fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, vil gælde, at der den 10. – 15. juni i år skal afgives afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der ophøjes til prøvekarakter.

Som beskrevet i Vejledningen til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020 er det nu besluttet, at den gymnasiale eksamen på eux i 2020 afvikles i et begrænset omfang, hvor følgende danner rammen for afvikling af eksamen og afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer:

 

 • Mundtlig prøve afvikles med et forsvar af EOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet EOP i vinterterminen)
  • OBS. ”Den senest placerede prøve” refererer til den mundtlige prøve, der ifølge prøveplanen er den sidste prøve, den enkelte elev skal aflægge  (samlet 3 prøver for merkantil eux).
    
 • Skriftlig prøve afvikles i dansk og første udtrukne skriftlige prøve
   
 • EP/EOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven har afsluttet EP/EOP)
   
 • Afslutter eleven fag med skriftlig prøve, udtrækkes om muligt op til to skriftlige prøver ifølge elevens prøveplan.
  • OBS. Antallet varierer, da det afhænger af, hvor mange prøver eleven har i igangværende skoleforløb (samlet 1-3 prøver for teknisk eux).
 • De afsluttende standpunktskarakterer vil i år skulle afgives i fag, der ikke afsluttes med prøve, d. 10. – 15. juni 2020. Derved gives der bl.a. længere tid end sædvanligt til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau. Der skal gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter, i stedet for hver af de aflyste prøver.
   
 • Prøveplanen ligger som udgangspunkt fast, så der arbejdes lige nu med de samme prøvedatoer for skriftlig eksamen/stedprøve

Læs mere på uvm.dk om 3.g’ere og 2.hf’ere skal til færre prøver til sommer.

 

I engelsk har der som udgangspunkt været gode muligheder for at gennemføre virtuel undervisning. Der har været anvendt en vifte af forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes digitale platforme og et stort udbud af digitale læremidler og værktøjer har været brugt ihærdigt og didaktisk idérigt. Der er blevet ydet en ekstraordinær og enestående indsats for at tilrettelægge en virtuel undervisning, der har givet eleverne det bedst mulige faglige udbytte under disse særlige forhold.

Nødundervisningen har på mange måder været udfordrende både for lærere og elever, hvorfor det er særligt vigtigt på afsluttende hold at overveje, hvilke udfordringer der har været undervejs, så dette kan imødekommes, når der skal afrundes og samles op frem mod afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) og evt. eksamen. Det er vigtigt, at den sidste del af undervisningen i faget tilrettelægges således, at eleverne understøttes bedst muligt, og i den forbindelse ikke mindst har fokus på støtte til de elever, der er særligt udfordrede – det være sig fagligt, personligt og/eller socialt.

Jf. vejledningen til engelsk B og i forlængelse af eux-reglerne er det vigtigt at huske, at skoler, der udbyder eux-forløb, skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knyttes an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser. Det vil blandt andet sige, at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse. Denne særlige forpligtigelse kan givet blive en udfordring over længere tid, men det giver også mulighed for at lade eleverne være opsøgende ift. inddragelse af tekster og materiale, der kan arbejdes med i forlængelse af deres uddannelsesprofil. Af samme årsag vil det være meningsfuldt at arbejde med tydeligt stilladserede induktive arbejdsformer, hvor eleverne fx udvikler materiale, der kan bruges/inddrages i erhvervsøjemed.

 

Evaluering: karaktergivning og bedømmelseskriterier

Den afsluttende standpunktskarakter udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af de faglige mål. Det vil sige, at karakteren udtrykker underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier. Her vil det være en god idé at genlæse bilagene til fagets vejledning, hvor de faglige mål for sprogfærdighed uddybes og der gives eksempler på karakterbeskrivelser.

I denne særlige situation er det dog også vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning. Den enkelte lærer vil derfor i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det således være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod den afsluttende mundtlige standpunktskarakter og evt. mundtlig eksamen?

En væsentlig del af eleverne vil efter perioden med nødundervisning skulle støttes ift. træning frem mod mulig mundtlig eksamen, så de opnår en skærpet forståelse for den faglige bredde og rammen for den afsluttende mundtlige eksamen. Det er dog, som allerede nævnt, også klart, at nødundervisningen under Covid-19 i et vist omfang har begrænset mulighederne for at træne centrale elementer i faget. Her tænkes der særligt på den mundtlige dimension i klasserummet, som til daglig opøves i eksempelvis grupper og i klassedialog, gennem sparring og spontan peer-feedback, mm. Dette udfordrer ikke blot mulighederne for løbende evaluering, det mindsker også anvendelsen af undervisningsdifferentiering og dermed differentieret feedback, som også er en central del af et undervisningsforløb i eux-regi.

Af samme årsag vil det være vigtigt både på hold, der i skoleårets sidste periode undervises fysisk samt når der gennemføres undervisning virtuelt, at der fokuseres på at tilrettelægge undervisning, der vedligeholder den mundtlige udtryksfærdighed, fx ved præsentationer, forpligtende dialoger, rollespil mm, så eleverne får mulighed for at vise deres niveau og læreren opnår et fyldestgørende grundlag at bedømme eleverne ud fra. Dette kan igen faciliteres med afsæt i elevens uddannelsesprofil og ved inddragelse af centrale elementer af fagets kernestof:

 • sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder erhvervsmæssigt fagsprog i forskellige brancher
 • almene og erhvervsmæssige kommunikationsformer samt kommunikationsstrategier
 • det engelske sprog anvendt som lingua franca

Arbejdet med disse elementer af faget kunne organiseres ved at opdele klassen i mindre grupper efter fagligt niveau. Alternativt kan man også prioritere at bruge mere tid på vejledning af fagligt udfordrede elever i gruppearbejde eller individuelt arbejde. Det vil her være nærliggende at spørge eleverne, hvilken hjælp de har mest brug for og inddele dem i grupper herefter. I planlægningen af gruppearbejdet skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer naturligvis følges, og virtuelle samarbejdsplatforme anvendes efter behov.

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod den afsluttende skriftlige standpunktskarakter?

Skolerne vil på nuværende tidspunkt have gennemført (i nogle tilfælde virtuelle) terminsprøver i de afsluttende fag med skriftlig prøve. Terminsprøverne, men også elevernes øvrige arbejde med den skriftlige dimension, har givet et indblik i, hvilke elever der har særlige udfordringer med skrivefærdigheden. Det skriftlige arbejde frem mod afsluttende standpunktskarakter kan derfor tilrettelægges, så det bedst muligt støtter den enkelte elev eller grupper af elever med samme udfordringer.

For elever, der afslutter faget uden skriftlig prøve, kan den sidste tid med faget bruges på forskellige skriftlige øvelser, opgaver og aktiviteter, der understøtter elevernes skrivefærdighed. Dette kan give mulighed for at gennemføre differentierede eller forskelligartede opgaver, der udover at kunne tilpasses elevernes niveau også kan motivere dem hen imod slutningen af skoleåret.

I forhold til den fortsatte nødundervisning skal der desuden indgå prøvetræning, hvilket er bindende jf. nødundervisningsbekendtgørelsen. Prøvetræningen kan bestå af prøvelignende aktiviteter i det enkelte fag, som giver eleverne et tydeligt indtryk af rammer, indhold og faglige krav til fagets prøve(r). I fag, hvor der ikke afholdes skriftlig prøve i år, kan eleverne endvidere arbejde med de opgavesæt, som er udarbejdet til sommerterminen, og som er frigivet af ministeriet. Man kunne også vælge at arbejde med tests, der fx tager udgangspunkt i funktionel grammatik eller eksempelvis skriftlige øvelser i fagets emneområder, så det understøtter lærerens faglige vurdering i forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarakter.

Som sagt skal prøvetræning indgå som en del af lærerens helhedsvurdering af elevens faglige niveau, men ikke være det primære grundlag for standpunktskarakteren. Den enkelte lærer vil i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft

 

Hvordan understøttes eleverne frem mod mulig skriftlig prøve?

Engelsk vil kunne udtrækkes som skriftligt prøvefag på både teknisk og merkantil eux, og her er det selvfølgelig afgørende, at alle elever er bekendte med fagets grammatiske kernestof og opgavetyper i eksamenssættet herunder skrivegenren argumentative essay. Det vil derfor være nødvendigt fortsat at træne prøveformatet med denne gruppe elever, fx i kombination med andre typer skriftlighed, så skrivelysten holdes ved lige.

I den forbindelse henviser jeg til lærerens hæfte og vejledende opgavesæt samt eksamensopgaven fra vinterterminen på Materialeplatformen, FAQ til eksamen samt materiale til skriftlige censorer på uvm.dk. Jeg vil sørge for, at der stadig er retteskabelon tilgængelig på trods af, at der ikke afholdes censormøde i Odense i 2020. Det vil i år foregå på andre præmisser, der meldes ud af BUVM på et senere tidspunkt.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det vil være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden, da læreren kan have været nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til f.eks. materialevalg og/eller arbejdsformer. Det kan fx have betydning ift. den mundtlige eksamen i EOP (såfremt eleven har engelsk som det ene fag), hvorfor censor og eksaminator må være pragmatiske i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget

Alle har gjort en massiv indsats for, at eleverne har fået mest muligt ud af nødundervisningen i faget, og alle vil helt sikkert også gøre deres bedste for, at eleverne får den bedst mulige afslutning på deres studieforberedende år - på trods af de ændrede vilkår for undervisningen under Covid-19-pandemien.

 

Formativ evaluering

Ift. at fastholde elevernes motivation i den sidste tid frem mod afgivelse af afsluttende standpunktskarakter, kan man med fordel anvende forskellige metoder til formativ evaluering, så man udfordrer og tester eleverne på flere niveauer. Til dette formål er der god inspiration at hente via følgende links:

 

 

Henvisning til øvrige materialer                                                                            
 

Læreplaner og vejledninger

Materialeplatformen: Her findes både vejledende opgavesæt og tidligere skriftlige eksamensopgaver samt lærerens hæfte.

Fagets sider på EMU: Her findes bl.a. materialer fra FIP, information om eksamen samt inspiration til fjernundervisning under Covid-19.

Aftale om prøver og eksamener på de gymnasiale uddannelser 8. april 2020

Lov og bekendtgørelse om nødundervisning

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om Covid-19 (uvm.dk)

Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening og Facebook-gruppen Engelsk på EUX Business

 

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller uddybninger er du/I velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

Jonas Rasmussen

Fagkonsulent i engelsk på hhx/htx/eux

Tlf.: +45 20 34 36 17

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.