Dansk M-Eux og T-Eux - Genåbning

Her har fagkonsulenten for dansk samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning for merkantil og teknisk eux.

Vi er nu på den anden side af det, der kun kan betegnes som ekstraordinært. I har alle ydet en helt fantastisk og ekstraordinær indsats, hvor den faglige fane har været holdt højt, trods den stride modvind Coronaen. Fra alle sider har vi hørt om fantastiske øvelser og en enestående kreativitet. Da skolerne blev lukket ned, blev der på Emu´en offentliggjort inspiration til nødundervisning

Her finder du inspiration til fjernundervisning i grundfaget dansk på eud og eux.

Eleverne har været sat i gang med forskellige arbejdsformer, såvel skriftlige som mundtlige. Skolernes forskellige digitale platforme som MS Teams, Google Meet, Zoom og Skype har været aktiveret. Telefonsamtaler har været i brug og det samme gælder mails og SMS. For nogles vedkommende har der sideløbende hermed været vejledning i de større eksamensprojekter. De nye kompetencemål i læreplanerne innovation og digitalisering kan vi godt sætte flueben ved.

Nu er vi så i gang med en gradvis genåbning med de restriktioner, der er gældende og sikkert vil være det for en stund endnu. Nogle elever er tilbage på skolerne i det omfang skolen kan leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og nogle elever fortsætter fjern- og virtuel undervisning; i første omgang frem til 10. maj.

Fjern- og virtuel underundervisning er på mange måder udfordrende og det kan derfor være en god idé at reflektere over, hvilke udfordringer vi står med og hvordan vi kan arbejde videre. De didaktiske overvejelser kan opstilles i nedenstående tre kategorier:

 

  1. Hvordan tager vi bedst hensyn til de fagligt svage elever i forbindelse med en genåbning af skolerne?

En elevgruppe, som kan have været ekstra udfordret i den forgangne tid, er de svageste elever, der ikke som normalt har kunnet trække på læreren i undervisningssituationen. De svageste elever har måske heller ikke kontaktet læreren med henblik på ekstra hjælp, og i forbindelse med undervisning over en digital læringsplatform vil de svageste antageligt ikke ”udstille sig” med for mange spørgsmål. Der kan derfor være god grund til et rette lidt ekstra opmærksomhed på de svageste elever. Det kan vi gøre ved at tænke i arbejdsformer, hvor der genereres tid og rum for vejledning. Noget af det stof, der blev afviklet som virtuel undervisning, kan repeteres i plenum eller i mindre grupper, så også de svageste elever får mulighed for at præsentere det nye stof. For de elever der skal til eksamen, så kan der gøres i forbindelse med repetition og opsamlinger, der kredser om de forskellige forløb, der opgives i undervisningsbeskrivelsen.

Uafhængig af, hvilken form der vælges, så er det en god idé at afstemme forventningerne og formatet med de aktuelle elever, således at de ikke udstilles.

 

 

  1. Hvordan understøtter vi alle elever i den mundtlige dimension?

Jævnfør den politiske aftale om prøver og eksamener, så kommer nogle af de elever, der afslutter dansk i år, ikke til mundtlig prøve i år. Vi skal dog sikre, at vi på et ordentligt grundlag kan afgive den årskarakter, der ophæves til eksamenskarakteren. Derfor er det fra et lærerperspektiv relevant at orientere sig i læreplanen og vejledningen, hvor rammerne for den mundtlige dimension er at finde. Den sidste tid på skolen kommer sikkert til at handle om at repetere stoffet og om at få orienteret eleverne om, hvordan der bedømmes i den mundtlige dimension. Dette kan gøres ved at orientere om bedømmelseskriterierne og ved at orientere om, hvad der lægges vægt på i en bedømmelsessituation. Denne proces er lig med et ”normalt” forår i undervisningen, men set i lyset af perioden med fjern- og virtuel undervisning, så kan det være fornuftigt at give det lidt ekstra opmærksomhed. Repetitionen kunne med fordel indeholde en gennemgang af de forløb, der har været undervist i over de tre år, således at eleverne får et overblik over bredden af faget. Hvis tiden tillader det, kan det være relevant at lave eksamensøvelser eventuelt med tidligere anvendte eksamenstekster. Læreren kan lave en eksemplarisk gennemgang af teksten med tydelig italesættelse af faglige begreber under gennemgangen.

 

Dansk i EP/EOP

Som resultat af den politiske aftale skal eleverne til prøve i deres EP/EOP, hvis denne ikke er afsluttet i vintertermin. For de elever, der har skrevet EP/EOP i et fag kombineret med dansk, så kan man sige, at danskfaget her delvist bliver udfoldet som en mundtlig prøvedimension i dansk. Dette naturligvis under hensyntagen til læreplanen for EP/EOP og de bedømmelseskriterier, der er gældende herfor. Her kunne man overveje at lave øvelser med eleverne, hvor danskfagets bidrag og fagets særfaglighed tydeliggøres.

 

  1. Hvordan understøtter vi alle elever frem mod den skriftlige prøve?

Ifølge den politisk aftale, så skal alle M-Eux´erne til skriftlig prøve i Dansk. Elever på T-Eux skal til skriftlig prøve, hvis de afslutter faget og faget udtrækkes. Dette gælder vel at mærke for de eux-elever, som afslutter deres sidste gymnasiale fag sommeren 2020. Den skriftlige prøve afvikles under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om antallet af forsamlede personer, afstande etc.

Der har over de seneste to år været arbejdet med og orienteret om arbejdet med prøvetyperne. På Emu´en ligger de to prøvesæt samt Lærerens hæfte tilgængeligt. Langt de fleste skoler vil på nuværende tidspunkt have gennemført en terminsprøve, hvor den skriftlige prøve er blevet anvendt med de nye formalia om internetadgang og prøvens tidsramme - 5 timer (nyt for M-Eux). Ligesom det gør sig gældende for den mundtlige dimension, så kan det være fornuftigt at tydeliggøre for disse elever, hvad de bliver bedømt på i den skriftlige prøve.

Der er i forbindelse med situationen omkring Covid19 planlagt en ekstra prøvedag, som er placeret 3. og 4. juni. Dette for at skolerne kan overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Udfordrede elever

Efter afholdelse af terminsprøven, så har den enkelte underviser sikkert et overblik over, hvilke elever der har særlige udfordringer, og måske derfor kan have behov for lidt individuel vejledning.

 

Inspiration til, hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen med en klasse fordelt på flere lokaler

Når undervisningen genåbnes med overholdelse af afstandskrav mm, kan klassen være fordelt på flere lokaler. Denne logistiske situation har naturligvis nogle didaktiske udfordringer, som kan håndteres på forskellig vis; herunder lidt inspiration og et par bud:

  • Eleverne svarer individuelt skriftligt på fælles spørgsmål/opgaver til dagens lektie. Eleverne fremlægger deres svar på forskellige tidspunkter i hver sit lokale, således at læreren kan være til stede under deres fremlæggelse. Alternativt fremlægges virtuelt for hele klassen. Eller eleverne øver sig i at fremlægge svar for hinanden parvist, i grupper eller i lokalet med eller uden lærerens tilstedeværelse.
  • Eleverne arbejder i grupper (med overholdelse af afstandskrav) med forskellige spørgsmål/opgaver til dagens lektie evt. suppleret med selv at skulle finde materiale om emnet. Grupperne fremlægger deres svar for de andre grupper i lokalet forskudt, således at læreren kan være tilstede, eller virtuelt for hele klassen.
  • Læreren starter virtuelt med gennemgang af teori/begreber for alle fx med brug af en Powerpoint. Derefter skal eleverne individuelt eller i grupper arbejde med at anvende den/de gennemgåede begreber i forhold til en tekst. Eleverne fremlægger i lokalet eller virtuelt som nævnt ovenfor. I slutningen af modulet eller i næste modul gennemgås teksten, hvor eleverne skal påvise hvordan begreberne kommer til udtryk i teksten.

Efter gennemgang og eksemplificering af teorien og begreberne lægges op til diskussion i lokalerne. Læreren skriver de spørgsmål, der skal diskuteres. Eleverne arbejder først i grupper med spørgsmålene og organiserer derefter selv diskussionen i lokalerne. Der kan indlægges graduerede benspænd afhængig af eleverne nivaeu. Læreren kommer på besøg i lokalerne.

 

Faglige mål og kernestof - generelt

Ved både den mundtlige og skriftlige prøve er det opfyldelsen af de faglige mål, eleven bedømmes på. Den enkelte underviser bør derfor repetere disse og sørge for, at alle elever har en mulighed for at honorere disse til sommerens årskarakterafgivelse for den mundtlige dimensions vedkommende og til den skriftlige prøve.

Repetition af kernestoffet er som altid oplagt sidst på skoleåret. Da tidsperioden er begrænset, vil det være oplagt at lave en forventningsafstemning med klassens elever, så der fokuseres på elementer, hvor der er specifikke faglige udfordringer. 

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledning

Materialeplatformen: (her ligger tidligere skriftlige prøver tilgængelig)

 

EMU (herunder materiale fra FIP kurser):

 

 

Med venlig hilsen
Søren Husted-Pedersen
Fagkonsulent
Direkte tlf.: +45 20342771
E-mail: Soren.Husted-pedersen@stukuvm.dk

 

 

 

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.