Afsætning eux - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Efter en periode med fjernundervisning og virtuel elevkontakt, vil skolerne fra tidligst den 15. april genåbne for elever fra eux, hvor de vil modtage nødundervisning ved fremmøde. Der er udstedt en Bekendtgørelse om nødundervisning.

Denne vejledning giver faglig og didaktisk inspiration til undervisningen i afsætning på eux. Afhængigt af elevsammensætningen og varigheden af nødundervisningen lokalt, er der flere faglige og didaktiske forhold, der bør overvejes som lærer. Det er vigtigt at understrege, at al undervisning skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Generelt om eksamen i afsætning

Mundtlig prøve

Som det fremgår af tillægsaftalen fra den 13. april kan elever på merkantil eux ikke komme til mundtlig prøve i afsætning medmindre, at prøven i EOP er afholdt i vinterterminen. I så fald skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve. Årskarakteren ophøjes til prøvekarakter for elever som skulle have aflagt prøve – jfr. særskilt vejledning til afgivelse af årskarakterer mv.

 

Eux – skriftlig prøve

Det fremgår af den før omtalte aftaletekst vedrørende de skriftlige prøver, at eleverne vil skulle op i: Dansk og første udtrukne skriftlige prøve. 

Det er meget få eux-elever som har afsætning a, og som derfor vil kunne komme til den skriftlige prøve. Den skriftlige prøve i afsætning er placeret på den først mulige prøvedato (18. maj). Dette betyder, at alle elever, som har den skriftlige prøve i afsætning i deres prøveplan, skal til denne prøve. Der er derfor stadig rigtig god grund til at træne den nye temabaserede eksamensopgave. Det er med andre ord det vigtigste at fokusere på i afsætning, når eux-elever med afsætning a vender tilbage til skolerne efter genåbningen.

Hvis eleverne ikke har løst opgaven om bryggeribranchen, anbefales det, at lade eleverne aflevere den eller arbejde med den i undervisningen. Når skolerne åbner igen, kan delelementer med fordel blive genafleveret eller være genstand for peer-feedback, således at klassen er godt forberedt på en eventuel kommende skriftlig prøve.

Lærerne henvises desuden til bl.a. lærerens hæfte og en kommende vodcast på EMU (se henvisninger nedenfor)

 

Eksamensforløbet (mundtlig prøve)

I afsætning fremgår det af læreplanerne for a og b, at: Grundlaget for prøven er et forløb, der typisk er udarbejdet i den afsluttende del af undervisningen, og en udtrukket opgave med tilhørende bilag (4.2) og (…) arbejdes der med et forløb, som skal dække kernestofområderne bredt. (3.2)

Dette følgende afsnit tager udgangspunkt i, at der kan være store lokale forskelle på, hvad der er muligt at gennemføre. Det skal derfor opfattes som inspiration.

På trods af at eleverne ikke kan komme til den mundtlige prøve, undtaget hvor EOP er afholdt i vinterterminen, vil det fortsat være fornuftigt at gennemføre ”eksamensforløbet”, da det er en god mulighed for at lave en bred faglig opsamling. Af vejledningen til skolerne om afgivelse af årskarakterer fremgår det også, at: Såfremt læreren har behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standspunktskarakter gives, kan der i den afsluttende undervisning med fordel afvikles aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan fx være prøveeksamen, test, fremlæggelser eller en faglig vurderingssamtale, der ligner den obligatoriske på hf. Det er således oplagt at bruge tid på eksamensforløbet.

Mange lærere har formentlig gennemført en del af eksamensforløbet virtuelt med eleverne. Dette betyder, at langt de fleste elever efter perioden med fjernundervisning vil skulle hjælpes til at få færdiggjort eksamensforløbet. Det er stadig væsentligt, at eksamensforløbet dækker fagets kernestof bredt, da det giver en bred faglig forståelse som også kan anvendes ved EOP -prøven eller eventuelt til den skriftlige prøve. Særligt de fagligt udfordrede elever skal hjælpes på vej, så deres forløb også indeholder en faglig bredde. Enkelte undervisere vil muligvis kunne nå at gennemføre forløbet efter skoleåbningen, hvis dette ikke er påbegyndt.

Det kan også være en mulighed at træne eksempler på mundtlige eksamensopgaver, både hvad angår den ukendte del, og hvordan der kan perspektiveres til forløbet fra undervisningen. Det kan også fungere som et godt grundlag ved afgivelsen af den afsluttende karakter.

Nedenstående illustration fra FIP 2020 viser, hvorledes der kan perspektiveres fra den trukne ukendte opgave til eksamensforløbet. Det er den ”dobbelte pil” som bør trænes med eleverne og som evt. også kan anvendes didaktisk i forbindelse med træningen af den mundtlige prøve i EOP.

 

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undervisningsbeskrivelsen

Det kan være en god ide, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke dele af det faglige stof, der er blevet gennemgået i nødundervisningsperioden. I forbindelse med nødundervisningen kan læreren være blevet nødt til at justere den planlagte undervisning i forhold til fx materialevalg eller arbejdsformer, hvilket kan betyde, at censor og eksaminator ved den mundtlige eksamen i EOP må vise fleksibilitet i forhold til eventuelle uhensigtsmæssigheder, som nødundervisningen kan have forårsaget.

 

Henvisning til materialer

Læreplaner og vejledning

Materialeplatformen: Her findes tidligere skriftlige eksamensopgaver (Afsætning A) samt lærerens hæfte

Vodcast om skriftlig eksamen er under udarbejdelse. Der henvises til fagkonsulentens nyhedsbrev og EMU, hvor denne vil blive udgivet 

Materialer fra nyhedsbreve: Bl.a. skriftlige eksamensopgaver lavet af engagerede undervisere

Vejledning til afgivelse af årskarakterer mv.

Emu: På fagets side på emu findes bl.a. materialer fra FIP og om eksamen

FIP-site med materialer fra de seneste skoleårs FIP-kurser

FAQ om covid-19 På uvm.dk finder du Vejledning til afgivelse af årskarakterer mv.

Facebookgruppen fra den faglige forening DRØF

 

 

Mikkel Krag Brunvold

Fagkonsulent

Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

Tlf: +45 33925326

Siden er opdateret 28. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.