Forløb

Et afsluttende matematikprojekt om affaldshåndtering - med AVV som casevirksomhed

Projektforløbets hovedfokus er den verdensomspændende affaldsproblematik – en problemstilling vi alle er med til at skabe og må forholde os til..

Målgruppe: Matematik D-niveau på GF1. Fagretning: IT, web og medier.
Omfang: 10-12 undervisningstimer + elevernes egen studietid.

 

Projektoplægget

Projektoplægget dækker størstedelen af kernestoffet til D-niveau, hvor det udvalgte supplerende stof er statistik og funktioner.

Projektet er fagrettet ved at der er fokus på den kreative proces, målgruppebestemmelse, digitale kompetencer samt visuel fremstilling og formidling af elevernes indsamlede og bearbejdede data. Mere specifikt kan her nævnes farve- og formvalg på diagrammer (i forhold til målgruppe og emne), opstilling og visuel kommunikation i rapport samt brug af it-værktøjer mm..

 

Elevforudsætninger

Forud for dette projekt skal eleverne have arbejdet med kernestoffet svarende til niveauet og gerne være bevidste om de faglige mål.

Da en matematisk rapport er et nyt format for de fleste elever, kan det anbefales, at de tidligere i forløbet har skrevet en matematisk ”minirapport” med det formål, at rapportformen, opsætningskriterier og sprogbrug ikke er ukendt for dem. Det giver eleverne mere ro til at fokusere på den indholdsmæssige del af dette afsluttende projekt.

 

Om casevirksomheden

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) vandt i 2019 affaldssektorens første verdensmålpris for projektet Godt gjort, AVV fik prisen for sit arbejde med at kombinere direkte genbrug og reparation med sociale arbejdspladser. Projektet Godt gjort handler om, hvordan så meget affald som muligt kan omsættes til genanvendelig energi og ved afskaffelse mindske CO2-udledningen. Avv.dk

I projektoplægget indgår AVVs miljøredegørelse og andre autentiske data, som eleverne kan inddrage i projektforløbet. 

 

Planlægning/overvejelser

Ideen med projektet er at udfordre eleverne på deres sociomatematiske normer, altså hvordan de plejer at arbejde med matematik.

I dette projekt er eleverne i kontakt med en eksisterende virksomhed og udstyret med udpluk af autentisk data fra AVV´s miljøredegørelse fra 2020. På den måde fremstår den anvendelsesorienterede matematik i høj grad som et redskab og ikke som et mål i sig selv.

Rammen for projektet er inspireret af den kollaborative tænkning, hvor læreren opstiller kriterierne, mens eleverne selv udformer målene for deres projekt.

Det anbefales, at eleverne i projektfasen er inddelt i sparringsgrupper (a 2-3 elever), da denne frisættelse og egenbestemmelse kan være overvældende for nogle elever. Mål og rapport udarbejdes individuelt.

 

Lærerrollen

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for en elevstyret og induktiv proces, kan lærerens rolle med fordel være faciliterende og vejledende.

 

Virksomhedssamarbejde

AVV, som danner grundlaget for dette projekt, er en samarbejdsvillig virksomhed, som gerne vil sprede budskabet om affaldsproblematikken, forbrugerens rolle heri samt hvilke metoder de på AVV anvender for at reducere spildet og de klimamæssige omkostninger. Dialogen med dem har været konstruktiv og imødekommende i forhold til perspektiv, elevgruppe og dataindhentning. Deres onlineoplæg var forståeligt, spændende og inspirerende for eleverne.  

 

Projektforløbets opbygning

(ca. 10-12 undervisningstimer samt egen studietid)

Forslag til procesramme som en kreativ proces

Introduktion og opstart

 • Introduktion til projekt, virksomhed, aktuelle verdensmål
 • Eleverne får udleveret projektoplæg, formalia er angivet på side 3,
 • Sparringsgrupper introduceres (evt. grupper som er vandt til at samarbejde)
 • Eleverne læser proces- og projektoplægget igennem (ca. 15 minutter)
 • Individuel idegenerering (ca. 15 min)
 • Fælles idegenerering i sparringsgrupper (ca. 20 min)
 • Individuel bestemmelse af målgruppe for deres projekt (alternativt kan en fælles målgruppe vælges af lærer)
 • Forberedelse af spørgsmål til AVV (engagementsskabende)
 • Online eller fysisk foredrag af ansat hos AVV, ca. 1 times varighed (dog ikke en nødvendighed for at gennemføre projektet)

Projektperiode

 • Projektdagene kan med fordel startes med små repetitionsopgaver fra pensum
 • Løbende sparring i grupperne og vejledning fra lærer. (Der vil formentlig være stor forskel på, hvor selvkørende eleverne er)

Aflevering

 • Projektetopgaverne afleveres inden deadline som en samlet pdf (og sendes til censor, hvis faget er udtrukket)

 

Evaluering

Da dette forløb er lavet som afsluttende projekt til D-niveau, vil eksamen muligvis være rammen for en mundtlig fremlæggelse og feedback.
Hvis ikke faget udtrækkes som eksamensfag, kan eleverne evt. fremlægge projektet for hinanden og efterfølgende modtage feedback fra læreren (hvilket også kan danne et godt udgangspunkt for den afsluttende standpunktskarakter)    

 

Perspektivering/udviklingsmuligheder

Projektet er i sig selv flerfagligt, da der her arbejdes med verdensmål, globale og nationale klimaudfordringer, rapportskrivning, kreative processer, visuel kommunikation osv. Derfor vil projektet også være oplagt som et tværfagligt projekt med fx dansk, design, naturfag og/eller samfundsfag.

 

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Susi Fjeld Hansen og Julie Moes Drevsholt

Siden er opdateret 18. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.