Eksempel fra praksis

Refleksioner i det lokale ledelsesteam

Lærerteamet på ZBC (tidligere Selandia) ønsker nyskabelser og forandringer i undervisningen, i forlængelse af deres arbejde med formativ evaluering.

Afdelingens pædagogiske ledelse bør bidrage til, at lærerteamet kan realisere disse didaktiske forandringer.

Lokal pædagogisk ledelse og lærerteam

Den lokale pædagogiske ledelse har fokus på de lærerprocesser, som eksisterer i lærerteamene. Teamet kan eksempelvis bestå af uddannelseschef og uddannelsesledere.

Ledelsesteamet får information om den pædagogiske praksis i lærerteamet gennem den formative evaluering, og de anvender denne viden i dialog med lærerteamet. Ledelsesteamet formulerer sammen med lærerteamet nye fokuspunkter til udvikling af didaktik og pædagogik, og de to teams involverer således hinanden i udvikling af undervisningen.

Afsnittene herunder uddyber, hvordan dette pædagogiske ledelsessamarbejde mellem lærerteam og ledelsesteam kan foregå.

 

Det pædagogiske ledelsesansvar

Den pædagogiske ledelse arbejder med relationerne mellem elevteam, lærerteam og ledelsesteam. Arbejdet handler dermed om, at facilitere gennemførelse og udvikling af læreprocesser, som gør det pædagogiske grundlag levende.

 

Hovedelementer i den pædagogiske ledelse er:

- at forstyrre det sociale, det organisatoriske samt det individuelle læringsmiljø i afdelingen konstruktivt

- at sikre konstruktive forstyrrelser, der ansporer teamets refleksion og læring

- at udbrede læringsprocesser, der levendegør en samarbejdskultur med høj refleksion

- at samskabe strukturer, der motiverer til kreative og innovative processer i afdelingen

- at anspore til at de givne strukturer udfordres

- at være undersøgende, udfordrende og nysgerrig. 

 

Det pædagogiske ledelsesansvar bliver

- at træde ind på den scene, hvor læreren/teamet er og samskabe positive, konstruktive forstyrrelser

- at samskabe læringsprocesser, der styrker relationen lærer/elev, lærer/lærer og lærer/omverden

- at udfordre de givne strukturer, så de optimerer elevernes læring, udvikling og trivsel

- at anerkende og bidrage til udbredelse af praksis bag de gode resultater.

 

Pædagogiske ledelsesopgaver i forhold til elevteam

Den lokale pædagogiske leder skal vise nærvær over for eleverne i undervisningen og optræde som garanten for skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag, faktisk efterstræbes af alle skolens ansatte.

Pædagogiske ledelsesopgaver i forhold til elevteam (eleverne i undervisningen) kan eksempelvis være at: 

- tage initiativ til dialog med lærerteam om det pædagogiske grundlag, og hvordan det fremmes i undervisningen.

- tage initiativ til dialog om: Hvad der generelt fremmer læreprocesser? Hvad er for os gode læreprocesser? Hvad fungerer godt – kan vi få mere af det?                                                      

- interviewe elever om de gode læringssituationer

- anerkende nye initiativer

- formulere, i fællesskab, mål for de optimale læreprocesser: Hvordan kommer vi derhen? Hvad skal der til?​​​​​

- arbejde i fællesskab med at konkretisere de ændringer, der skal til for at nå de formulerede mål for lærerprocesserene: Hvem kan gøre hvad, hvordan og hvornår? Skal der mere til? Hvem tager fat på hvad? Hvordan ser vi tegn på, at vi når de ønskede mål?

 

Egen læreproces

De lokale pædagogiske ledelsesteam udfordrer sig selv med refleksionsspørgsmål i forhold til deres egen praksis. Det er blandt andet i dialog med lærerteamene i afdelingen. De lokale pædagogiske ledere bringer overvejelserne med som relevante bidrag ved møder i skolens fælles ledelsesteam.

For at udvikle den lokale pædagogiske ledelseskapacitet kan uddannelseschefer og uddannelsesledere:

- arbejde med udvikling af relationskompetence, refleksionskompetence og meningskompetence blandt lærere/elever og ledelsesteam

- arbejde i produktionens, refleksionens og etikkens domæne

- anvende forskellige nysgerrige og refleksive spørgsmål

- anvende eksempelvis 4-D modellen og lignende i relation til teamets læring.

 

De lokale ledelsesteam kan anvende følgende refleksionsspørgsmål

  • Hvilke nye tiltag vil lederteamet på hver afdeling gøre for at komme frem til den ønskede fremtid?
  • Hvilken anden adfærd skal ledelsesteamet vise overfor lærerne? Hvordan?
  • Hvordan skaber I motivation og tid hos jer selv og hos lærerteamene til at arbejde med dialog og koordinering af kerneopgaven?
  • Hvordan kommer ledelsesteamet til at tale mere om udvikling og pædagogisk ledelse?
  • Hvordan har ledelsesteamet defineret deres opgaver i afdelingen?
  • Hvordan vil I komme i gang med at praktisere det?
  • Hvordan involverer og samskaber ledelsesteamet pædagogisk ledelse sammen med lærer- og elevteamene?
  • Hvordan arbejder ledelsesteamet med de lærerprocesser, der levendegører Det lædagogiske grundlag?
Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.