Digitalisering på erhvervsuddannelserne - Spørgeskemaundersøgelse

I rapporten præsenteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne på erhvervsuddannelserne om, hvordan de arbejder med digitalisering på erhvervsuddannelserne.  Resultaterne er desuden sammenfattet og præsenteret i en power point. 

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Styrelsen for It og Læring som opfølgning på udmøntning af kvalitetsudviklingsmidlerne i 2016-17 og strategi for den digitale erhvervsuddannelse fra 2015 – begge initiativer er en del af aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra 2014 (Erhvervsuddannelsesreformen). I alt 105 ledere har svaret på undersøgelsen.

Hovedpointer:

  • Digitale strategier: Undersøgelsen viser, at over halvdelen af de adspurgte ledere svarer, at deres skole har udarbejdet digitale strategier eller digitale strategiske sigtepunkter. Og langt de fleste (92 %) har implementeret en eller flere sigtelinjer fra ”Den digitale erhvervsuddannelse” 
  • Intern kompetenceudvikling frem for ekstern: Interne kurser og kompetenceudvikling (fx sidemandsoplæring) er langt mere udbredt end eksterne kurser og kompetenceudvikling, når det gælder anvendelse af it i undervisningen. 35 % af lederne svarer, at over halvdelen af underviserne har deltaget i eksterne kurser med fokus på anvendelse af it i undervisningen, mens 64 % svarer, at det er under halvdelen.
  • Læringsplatforme: De fleste ledere (86 %) angiver, at de anvender en læringsplatform til videndeling på skolen – særligt til lærernes udarbejdelse og deling af forløb. 80 % af lederne svarer, at læringsplatforme i høj grad (40 %) eller i nogen grad (40 %) bidrager til at løfte kvaliteten af undervisningen. Office 365 er mest anvendt – derefter kommer Moodle.
  • Digitale læringsteknologier: Anvendelse af digitale læringsteknologier bærer præg af ”traditionel” digitalisering”, hvor digitale redskaber, der faciliteter tidligere analoge processer (online bøger, quizzer, video og læse-skrive teknologier) er mest udbredt. Mere indgribende og alternative nye digitale teknologier som digitale spil, robotter og virtual reality er mindre anvendte.
  • Digitale læremidler: Der ses en stor spredning i omfanget af anvendelse af digitale læremidler. En fjerdedel (26 %) af lederne svarer, at deres skole har udskiftet mere end 75 % af de traditionelle læremidler med digitale, mens en anden fjerdedel (24 %) har udskiftet mindre end 25 %. Resten fordeler sig ligeligt imellem. En stor andel af lederne angiver, at det er skolens strategi, at digitale læremidler skal erstatte traditionelle fremadrettet. 53 % svarer, at det i høj grad er skolens strategi, mens 38 % svarer, at det i nogen grad er skolens strategi. 59 % af lederne vurderer, at over halvdelen af læremidlerne lever op til forventet kvalitet, 30 % at under halvdelen af læremidlerne gør.
  • Videndeling: Videndeling om anvendelse af it i undervisningen sker oftest internt på skolen og i de nære og mindre enheder som fx fagteamet og i mindre grad mellem skoler. Der afsættes i mindre omfang formelt tid til videndeling om anvendelse af it i undervisningen.
  • Digitalt udstyr: Det digitale udstyr vurderes af lederne i undersøgelsen overvejende at være tidssvarende. 41 % svarer, at det er tilfældet i høj grad og 47 % i nogen grad.
  • Praktik: Digitale værktøjer har i mindre grad fundet vej til skolernes arbejde med at skabe kobling mellem skole og praktik.
Siden er opdateret 02. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.