Artikel

Støtte til udsatte elever ved hjemsendelser

Her følger information om, hvad skoleledelsen skal være opmærksomme på ved undervisning af udsatte elever, når den foregår hjemmefra.

Ved hjemsendelser under COVID-19 har skolen et fortsat ansvar for at sikre elevers trivsel og fastholdelse i uddannelse. I den forbindelse kan det være nødvendigt med ekstra opmærksomhed på elever, der er særligt udsatte i den nuværende situation.

Tegn på udsathed

Børne-og Undervisningsministeriet får løbende tilbagemeldinger fra erhvervsskolerne om den bekymring, der er for at fastholde udsatte elever på erhvervsuddannelserne, men også den store indsats skolerne gør for at fastholde disse elever i uddannelse. Udsathed i situationen med delvise hjemsendelser kan komme til udtryk på mange måder, f.eks.:

 • Elever med faglige udfordringer, der har svært ved en øget mængde skriftlighed – både hvad angår produktkrav og læsning af opgavevejledninger.
 • Elever der er udfordret af det it-tekniske. Enten fordi de ikke er blevet fortrolige med de mange forskellige platforme, fordi deres udstyr ikke er tidssvarende, eller fordi deres internetforbindelse er mangelfuld.
 • Hjemmeboende elever, der under normale forhold læner sig op ad skolehverdagens struktur og lærernes daglige støtte, og som nu i højere grad oplever at være overladt til selv at strukturere hverdagen
 • Udeboende elever, som er meget alene uden støtte fra eller kontakt til andre.
 • Elever der er ordblinde, der modtager materialer eller tekster i et format, hvor oplæsning og ordforslag ikke kan aktiveres, og i øvrigt har brug for teknisk support til deres it-hjælpemidler.
 • Elever, som modtager studiestøtte (SPS) i form af personlig vejledning eller mentorordning, og som med hjemmeundervisning kan opleve at være overladt til sig selv. En særlig opmærksomhed bør rettes mod elever med visse typer af psykiske diagnoser, som kan forværres under den nuværende situation.
 • Elever, der selv har børn eller andre, som de skal tage sig af i hjemmet, samtidig med at de skal følge undervisning.

 

Gode råd til at sikre elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Når undervisningen foregår hjemmefra som ved fjernundervisning, er det fortsat skolens ansvar at sikre, at eleverne deltager aktivt i undervisningen.[1] Skolerne må bruge de muligheder, de har for at kontrollere, at eleverne deltager i nød- eller fjernundervisningen. Der gælder de samme retningslinjer, som ved øvrig fjernundervisning, men det er nødvendigt, at skoleledelserne sikrer en tilpasning af retningslinjer og regler, så skolens samlede personale kan yde den nødvendige støtte til udsatte elever.

Det kan bl.a. dreje sig om:

 • Tydelig ansvarsfordeling mellem eksempelvis den enkelte underviser, underviserteam, vejledere, mentorer eller andre relevante medarbejdere med henblik på at identificere og hyppigt kontakte de mest udsatte elever.
 • Opmærksomhed på om elevens situation giver anledning til, at eleven yderligere bør tilbydes særlig støtte fra kontaktlærere, læsevejledere eller mentorer. For nogle elever kan begyndende eller intensiveret social, personlig eller psykologisk rådgivning også være nødvendig.[2] 
 • Elever med svage læse- skrivekompetencer der fortsat skal have mulighed for at få støtte og vejledning til at gennemføre deres uddannelse.[3] Man kan læse om skolernes særlige forpligtelse overfor elever, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS) her.
 • Skoler der allerede tilbyder læsevejledning til elever, der har behov for styrkede læse-og skrivekompetencer. Skolerne kan inddrage læsevejlederne i udformningen af den virtuelle undervisning. Det kan dreje sig om hjælp til elever, der er udfordrede af en øget skriftlighed, men også hjælp til undervisere, der har læsesvage elever, og som derfor kan have brug for vejledning til at imødekomme sådanne elever.
 • Skolen kan overveje om Den Kommunale Ungeindsats (KUI) skal kontaktes.

 

Når eleverne deltager i undervisningen hjemmefra, er det vigtigt, at skolen følger elevernes deltagelse i undervisningen ved eksempelvis at følge elevens afleveringer af opgaver eller elevens deltagelse i kommunikationen med skolen på videokonferencer, i chatrum, mailkorrespondance eller telefonmøder. Samtidig bør skolens ledelse også sikre, at eleverne ikke ensidigt bliver præsenteret for skriftlige afleveringer som dokumentation for aktiv deltagelse. I det omfang det kan lade sig gøre, kan det være formålstjenligt at justere elevernes undervisningsplaner, så eleverne oplever variation i den virtuelle undervisning.

Ved fortsat manglende aktiv deltagelse i undervisningen er skolen som vanligt forpligtet til at inddrage forældre/forældremyndighed om det videre forløb for elever, der endnu ikke er myndige[4]. For særligt udsatte elever, såvel myndige som ikke-myndige skal skolen have fokus på behovet for deres aktive deltagelse i nødundervisningen[5]. Det er således skoleledelsens ansvar at sikre den bedst mulige kommunikation med eleverne om mulige indsatser for at støtte dem under den ekstraordinære situation grundet covid-19 – inklusive mulige konsekvenser ved manglende deltagelse.

Alt i alt gælder, at den ændrede undervisningssituation kræver kreativ tænkning og tilpasninger i kommunikationen med eleverne, og i nogle tilfælde også med forældre. Udsatte elever har særligt brug for en tydelig struktur i hverdagen, ligesom de har brug for at kende det konkrete mål for undervisningen. Det kan derfor anbefales, at man arbejder med dags- og ugeskemaer, hvor pauser og bevægelse også synliggøres for at støtte eleven i at få struktur i en ændret hverdag. Skolerne kan i den sammenhæng også overveje, om man skal lave særlige virtuelle ind- og udtjekningstidspunkter for mindre grupper af udsatte elever.

 

Læs mere

 


[1] Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 51, stk. 1-2

[2] Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 63, stk. 1-2

[3] Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 63, stk. 3

[4] Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 84

[5] Jf. Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, §2, stk. 2

 

Siden er opdateret 24. marts 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.