Artikel

Regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering

Bliv en del af et netværk, hvor I kan få inspiration og udveksle erfaringer om jeres praksis for sprogvurdering, sprogstimulering og tilrettelæggelse af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud.

Regionale netværk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet faciliterer regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud. Dette gøres som led i at understøtte kommunernes arbejde med og for børns sproglige udvikling.

Der er pt fire regionale netværk:

  • Nordjylland
  • Midtjylland
  • Syddanmark
  • Hovedstaden & Sjælland er samlet i ét netværk,

Netværkene blev etableret i efteråret 2020 og afholdes i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet frem til i første omgang udgangen af 2022.

 

Målgruppe

Målgruppen for netværkene er forvaltningsforankrede konsulenter, der arbejder med at understøtte dagtilbuddenes praksis for sprogvurdering og sprogstimulering. Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med to konsulenter.

 

Formål

Netværkene har til formål at give jer mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og vidensdele om jeres lokale organisering af og praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Læs nærmere om de regionale netværk i Kommissoriet for regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering, som I finder øverst på siden.

 

Tid og sted

Næste møde finder sted i september 2021: Vi afholder to netværksmøder på tværs af de fire regionale netværk på følgende datoer:

24. september i Østdanmark

29. september i Vestdanmark

Mere information om sted, tidspunkt og tilmelding følger ultimo juni.

 

Tema for møderne i september: Valg og vurdering af måleredskaber – herunder sprogvurderingsredskaber - i dagtilbud

På møderne skal vi høre to oplæg som optakt til gensidig videns- og erfaringsudveksling mellem kommunerne:

 

Måleredskaber i dagtilbud ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

På dagtilbudsområdet findes der mange forskellige typer af måleredskaber. Men hvordan får man et overblik over, hvilke der findes? Og hvordan vælger man det, der er bedst egnet til det ønskede formål? I dette oplæg vil EVA præsentere et overblik over forskellige redskaber og sætte fokus på, hvad man som kommune skal være opmærksom på, når man udvælger og anvender måleredskaber. Oplægget vil bidrage med konkrete pointer og støttespørgsmål samt give perspektiver på etiske overvejelser i forhold til børne- og forældreperspektiver før, under og efter en måling.

Undervejs i oplægget vil der være drøftelser og refleksion over egen kommunal praksis.

Oplægget tager udgangspunkt i den kommende opdatering af EVA’s ”Måleredskaber i dagtilbud. Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber”, som forventes udgivet senere i 2021.

 

Sprogvurderingsredskaber i dagtilbud ved Torkil Østerbye, lektor, ph.d. ved VIA University College

Hvad kan forskellige sprogvurderingsredskaber fortælle os noget om? Med udgangspunkt i erfaringer og praksisfortællinger fra forskellige dagtilbud og kommuner vil Torkil Østerbye stille skarpt på dette spørgsmål, og herunder udfolde forskellige perspektiver på sprogvurderingsredskaber til flersprogede børn og brug af flere sprogvurderingsredskaber i samspil med hinanden.  

Undervejs og efter oplægget vil der være drøftelser og refleksion i grupper

 

Tilmelding

Hvis du ønsker at høre mere om eller tilmelde dig et af de regionale netværk, er du velkommen til at kontakte Tina Lykke Pedersen på tina.lykke.pedersen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 03. juni 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.