Genåbning af dagtilbuddene og forældresamarbejde i forbindelse med COVID-19

I den kommende periode, hvor nogle børn fortsat er hjemme - ofte eller hver dag pga. situationen med coronavirus, er der brug for at fastholde det gode samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale – men det skal det foregå på afstand - ”sammen, hver for sig.”

Jeres faglige viden og den tillidsfulde relation, som I har opbygget til forældrene, giver jer mulighed for nu at række ud til familierne og hjælpe dem med at skabe gode rammer i hverdagen, i en tid hvor familielivet er helt anderledes end vanligt.

 

Generel kontakt med forældrene

Den løbende udveksling af viden, der typisk sker, når forældrene henter og bringer deres børn, skal nu erstattes med andre tiltag for at opretholde den vigtige kontakt mellem forældre og pædagogiske personale. Her følger idéer og opmærksomhedspunkter til at sikre den generelle kontakt til forældre, som fortsat ikke kommer – eller kun sjældent - i dagtilbuddet:

 

Samtaler

  • Ring til forældrene, for at høre hvordan det går. Tag hensyn til relationer, så det om muligt er en pædagog fra barnets stue, der kontakter dem. Vær opmærksom på, om tidspunktet er passende for forældrene, og tænk fleksibelt i forhold til deres behov og muligheder. Overvej også, hvem af forældrene I skal kontakte, hvis de er skilt, og deler forældremyndighed.
  • Tag udgangspunkt i forældrenes perspektiver og oplevelser, og spørg ind til, hvad de er optaget af i denne periode. Tilbyd rådgivning og sparring, hvis familien er usikre på noget, eller på anden måde har brug for hjælp.
  • Inviter til at tage vanskelige emner og spørgsmål op. Samtaler om svære emner bliver nemmere at tale om, når I taler ud fra jeres professionelle ståsted, og når I er tydelige og konstruktive i jeres spørgsmål og svar.
  • Hvis et barn ikke trives eller familien er i en vanskelig situation kan det være udfordrende for både jer og forældrene at tale om. Samtalen kan blive svær og emnerne er følsomme, men når I som de professionelle er opmærksomme på at være anerkendende og bygger jeres råd på de ressourcer, der findes hos både børn og forældre, og som I har særligt øje for, så har I et godt afsæt for samtalen. Se yderligere vejledning under ”Særlig opmærksomhed på familier i udsatte positioner”

 

Skriftlig og virtuel kommunikation

I denne tid vil meget af jeres kommunikation med forældrene skulle foregå virtuelt og skriftligt. Her kan I bidrage med hilsner til forældre og børn, og med billeder, film og lyd, kan I være med til at understøtte det gode samspil i hjemmet mellem forældre og børn.

  • Henvend jer til forældrene i grupper. Hvis I har flere børn som fortsat er hjemme, kan I henvende jer til forældrene i grupper, så forældre og børn oplever, at de ikke er alene om deres situation – at de fortsat er hjemme.  Send hilsner til børn og forældre fx med gode idéer til aktiviteter - henvis også til vejledningen til forældre på emu.dk Fortæl om hvad der sker i dagtilbuddet lige nu, så børnene bliver inddraget og får indblik i det fællesskab, de skal tilbage til snart.
  • Henvend jer til familierne individuelt: Familier har forskellige hverdagsliv, og i de familier hvor børnene fortsat er hjemme, er de fleste børnefamilier tvunget til at redefinere dette hverdagsliv. Vær opmærksomme på forældrenes særlige og måske sårbare situation og overvej derfor, hvordan de idéer I bidrager med, kan aflaste og støtte de enkelte forældre. Tag udgangspunkt i den enkelte families situation, familiestørrelse, børnenes alder, deres kulturelle baggrund og individuelle behov. Alt det I ved om familiens situation er vigtigt at inddrage i jeres dialog og rådgivning.

 

 

Inspiration og konkrete idéer til samarbejde med hjem, hvor børn fortsat er hjemme

Den særlige situation vi befinder os i, kræver en særlig indsats. Mange kommuner og dagtilbud har igangsat mange gode og nytænkende tiltag for at opretholde det gode forældresamarbejde og bevare kontakten mellem hjem og dagtilbud. I det følgende kan I få inspiration og konkrete idéer til, hvad I kan gøre i denne særlige tid, for at understøtte kontakt og sammenhængskraften mellem dagtilbud og familier som fortsat har børnene hjemme ofte eller altid.

 

Digital morgensamling

Det pædagogiske personale kan afholde morgensamling online. Aktiviteter kan f.eks. være at I – voksne og børn som er i dagtilbuddet - synger sange, eller læser bøger, som børnene derhjemme kender fra hverdagen i dagtilbuddet. Børnene kan opfordres til aktiv deltagelse hjemme foran skærmen, og f.eks. kan I opfordre barnet til at tage en pude frem til at sidde på imens.  Forældre hjælper barnet med at deltage aktivt.

Formål: Aktiviteten giver barnet en oplevelse af fortsat tilhør til fællesskabet, genkendelighed og tryghed ved rutiner. Samtidig kan aktiviteten være et led i en struktur i hverdagen for hele familien

 

Pædagogisk personale på dagtilbuddets legeplads

Det pædagogiske personale og børnene der er i dagtilbuddet kan lave en lille film, hvor de viser motoriske/fysiske lege og udfordringer, som kan gennemføres ude, alene eller sammen med søskende/forældre.

Formål: Aktiviteten bidrager med inspiration til børn og forældre og tryghed i gensyn med kendt legeplads og hverdagsomgivelser, samt det kendte personale og børn.

 

Fotos fra min hverdag

Det pædagogiske personale kan opfordre forældrene til at sende fotos som børn (med hjælp fra forældre) tager af deres nuværende hverdag. Fotos kan lægges op på i forvejen anvendte virtuelle platforme, og kan bidrage til f.eks. fælles morgensamling, hvor personalet hjælper det enkelte barn med at fortælle om fotoet til resten af gruppen.

Formål: Aktiviteten giver barnet oplevelsen af fortsat tilhør til fællesskabet, og vedligeholder og styrker relationen ml. børnene og ml. børn og voksne. Børnene støttes i at formidle og forstå den nuværende hverdagssituation, og billederne kan samtidig give familierne der er hjemme inspiration til nye hverdagsaktiviteter. Endvidere bidrager aktiviteten med en viden, der kan anvendes i det fortsatte forældresamarbejdet.

 

Traditioner

Det pædagogiske personale kan fejre traditioner virtuelt på i forvejen anvendte platforme. F.eks. hvis et barn i gruppen har fødselsdag, kan personale og børn, i dagtilbuddets velkendte rammer, synge fødselsdagssang m.m.

Også andre traditioner kan fastholdes på nye måder, f.eks. påsken. Her kan inviteres til virtuel påskefrokost, ”sammen, hver for sig” og kigges efter æg og påskeharer, efter samme traditioner som børnene kender.

Formål: Aktiviteten skaber tryghed via genkendelige traditioner og giver barnet oplevelsen af fortsat tilhør til fællesskabet.

 

Overgang mellem børnehave og SFO/fritidshjem

Mange af de største børnehavebørn står over for overgangen til SFO/fritidshjem i denne tid. Det betyder, at de skal tage afsked med alt det velkendte i børnehaven, og blive en del af nye rammer og fællesskaber.

Her er behov for en særlig information til børn og forældre, der så konkret som muligt kan give viden om, hvordan overgangen kommer til at forme sig, når det igen bliver muligt at samles:

  • Hvordan tager vi afsked med børnehavelivet-og med hinanden?
  • Hvordan bliver introduktionen til SFO/fritidshjem- og hvordan kan vi forberede os hjemme?

Det pædagogiske personale i børnehaven har arbejdet med overgangen i længere tid, men der vil være brug for at dele materialer og tanker om overgang og afsked. Det pædagogiske personale i SFO/fritidshjem kan f.eks. lave virtuel velkomsthilsen, med en rundvisning i de nye rammer og præsentation af personalet til de kommende skolebørn. Måske kan de børn, der allerede er tilbage i SFO også bidrage til hilsner og rundvisning.

Formål: Aktiviteten skaber viden om, hvordan overgangen nu bliver og giver billeder af, hvad den nye hverdag byder på. Forældrene kan dermed tale med deres børn om overgangen, hvilket kan bidrage til en tryg overgang mellem børnehave og SFO/fritidshjem.

 

 

Rådgivning om online aktiviteter

Det pædagogiske personale kan undersøge og afprøve de mange muligheder, for online aktiviteter som tilbydes af offentlige og private aktører, som museer, Zoo, Randers regnskov m.fl., og evt. give dagens eller ugens anbefalinger. Tilsvarende kan anbefales gode apps, der understøtter børns læring ift. sprog, udeliv m.m. Anbefalingerne kan med fordel rettes mod de forskellige aldersgrupper.

Formål: Inspiration til forældre om gode aktiviteter for børn i de respektive aldre, og aflastning til forældrene i hverdagen.

 

Forældrenetværk online

Mulighed for chat eller Skype mellem flere forældre. Et forum der kan faciliteres af en familiebehandler eller en PPR psykolog, evt. i samarbejde med en dagtilbudspædagog.

Formål: Netværk, der kan imødekomme behov for at dele erfaringer med andre i samme situation, og virke aflastende og inspirerende.

 

Mere viden om forældresamarbejde

Samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er en del af det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Med et godt samarbejde skaber vi sammenhæng i barnets liv på tværs af hjem og dagtilbud, og vi får gensidig indsigt i barnets liv i begge arenaer. Det kan gøre det lettere at holde fælles fokus på barnets perspektiver og aktuelle behov.

Du kan finde viden og inspiration til jeres forældresamarbejde på emu.

 

 

 

Siden er opdateret 12. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.