Artikel

Kvalitet i fjernundervisningen – skoleledelsens rolle

I denne artikel beskrives centrale fokusområder til skoleledelser i forbindelse med at understøtte kvalitet i fjernundervisningen nu og fremadrettet.

Skolelederens særlige ansvar

Et af skolelederens mange ansvarsområder er at sikre høj kvalitet i undervisningen. Dette gælder også i forhold til kvalitet i fjernundervisningen fremadrettet. Både i forhold til kombinationen af tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning, der foregår lige nu, samt i forhold til fjernundervisning af de kursister og deltagere, der ikke har mulighed for at være til stede på institutionen, fordi de er i risikogruppen.

For at sikre, at alle kursister og deltagere udvikler sig fagligt, uanset om undervisningen foregår som fuld eller delvis fjernundervisning, har I som skoleledelse det overordnede ansvar for at sætte rammer og retning for den undervisning, der skal gennemføres. Som skoleledelse må I sammen med underviserne prioritere og beslutte, hvordan undervisningen skal organiseres og tilrettelægges i overensstemmelse med såvel lovgivning og de rammer, som bestyrelsen har opstillet.

 

Sæt fokus på kvalitet i fjernundervisningen i dialog med medarbejderne

Det er altid væsentligt, at ledelsen er i tæt dialog med de fagprofessionelle om indhold, fag, organisering og opgavetyper, herunder hvordan kursister og deltagere med særlige behov tilgodeses. I en tid, hvor nogle kursister og deltagere er helt eller delvist hjemme, og alle undervises efter bekendtgørelsen om nødundervisning, er denne dialog særlig vigtig.

Underviserne har gjort sig erfaringer under perioden med COVID-19, som de kan trække på og bruge fremadrettet. Det kan derfor være relevant at drøfte god fjernundervisning sammen med underviserne.

Tal eksempelvis om:

  • Hvad der har virket særlig godt i forhold til kursisters og deltageres udbytte af fjernundervisningen.
  • Hvad der ikke har virket ved fjernundervisningen.
  • Hvilke digitale værktøjer, der egner sig til hvad, og hvornår.

 

Tydeliggør og drøft rammer og principper for den gode fjernundervisning, eksempelvis:

  1. Rammer for, hvornår underviserne er tilgængelige for kursister og deltagere i et forløb.
  2. Tydelige mål for forløb. I fjernundervisningen er der ikke på samme måde som i tilstedeværelsesundervisningen mulighed for at korrigere og justere løbende gennem mundtlig dialog. Det er derfor vigtigt, at målene med forløbet er tydelige.
  3. Rammesætning af aktiviteter og forløb, så det er helt tydeligt for kursister og deltagere, hvad der forventes af dem.
  4. Tag stilling til indhold, undervisningsformer og aktiviteter, der egner sig til undervisning ved fysisk tilstedeværelse, og hvilke der med fordel kan foregå hjemmefra.
  5. Overvej feedback fra gang til gang, og hvad formålet med denne feedback er. Hvilke værktøjer har I, som bedst kan støtte op om dette?

 

Fokus på fjernundervisning af de kursister/deltagere, der har behov for fuld fjernundervisning

Kursister og deltagere i risikogruppen skal modtage nødundervisning som fjernundervisning og skal ikke registreres som fraværende fra undervisning.

En vurdering af, hvorvidt en kursist/deltager er i risikogruppen, sker på baggrund af en lægefaglig erklæring (Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko).

For kursister/deltagere, der ikke har mulighed for fysisk at deltage i undervisningen, må ledelsen være i dialog med underviserne om, hvordan de kan tilrettelægge undervisningen, så kursisten/deltagerne så vidt muligt inddrages i undervisningen. Det kan eksempelvis være ved virtuel deltagelse i klasseundervisningen. Ledelsen må tydeliggøre forventninger til omfanget af kontakt, understøttelse og kommunikation med kursisten/deltageren. Ledelsen skal fx overveje, hvordan de kan understøtte underviserne i deres forberedelse, så de ikke oplever en alt for voldsom arbejdsbyrde, fx ved at sikre rammer for forberedelse, herunder opfordring til teamsamarbejde og materialeudveksling.

 

Fjernundervisning som en del af skolens praksis i nødundervisningen

Det er centralt, at du som leder i forbindelse med tilrettelæggelsen af delvis fjernundervisning sikrer, at undervisningen dækker fagrækken så godt som muligt, og at teamsene koordinerer det i samarbejde, så der sikres bedst mulig sammenhæng for kursister og deltagere mellem fremmøde og fjernundervisning. Se eventuelt mere om den gode fjernundervisning på eksempelvis Organisering af undervisning under delvise hjemsendelser